Stratégia udržateľnosti v koncerne STRABAG

Ako chce STRABAG dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2040 a ako aktívne znižuje emisie CO2
Photovoltaik-Paneele auf unserem Konzernhaus Z3 in Stuttgart.

Klimatická kríza je jednou z najnaliehavejších výziev súčasnosti. Stavebníctvo sa významnou mierou podieľa na globálnych emisiách skleníkových plynov, má vysokú spotrebu energií a zdrojov a produkuje nemalý objem odpadu. Ako popredný koncern v oblasti stavebných technológií preberáme v spoločnosti STRABAG zodpovednosť a aktívne prispievame ku klimatickej neutralite a znižovaniu emisií skleníkových plynov. 

Klimaticky neutrálny hodnotový reťazec do roku 2040

V stratégii udržateľnosti prijatej v roku 2021 si STRABAG stanovil cieľ dosiahnuť do roku 2040 klimatickú neutralitu v celom hodnotovom reťazci. Pri plánovaní a realizácii stavebných projektov sa zameriavame na ekologické a udržateľné stavebné metódy, ako aj na efektívne využívanie zdrojov a ich recykláciu, s cieľom čo najviac obmedziť možné negatívne vplyvy stavebných projektov na životné prostredie. Stratégia udržateľnosti, opierajúca sa o trojpilierový model – ekonomika, ekológia, sociálne otázky – bola zakotvená v koncernovej stratégii a individuálne zosúladená s jednotlivými oblasťami podnikateľskej činnosti. Zameriava sa na opatrenia v štyroch hlavných strategických oblastiach: emisie CO2, materiály a odpad, dodávateľský reťazec a životný cyklus stavby. Technológie ako hnacia sila potrebnej transformácie sú nevyhnutným nástrojom na zvýšenie potenciálu vo všetkých troch pilieroch. 

STRABAG PFS testuje VR okuliare pri každodennej práci.
STRABAG PFS testuje VR okuliare pri každodennej práci.

Dáta ako základ pre znižovanie emisií CO2

V posledných rokoch sme vytvorili spoľahlivú dátovú základňu na meranie našich emisií CO2 – počiatočný rozsah 1 a rozsah 2. Pre koncern našej veľkosti s vysokou mierou diverzifikácie je to veľká výzva: Je potrebné zhromaždiť, skonsolidovať, overiť hodnovernosť a vyhodnotiť obrovské množstvo údajov z rôznych krajín, rôznych výrobných prevádzok a jednotlivých stavenísk. Táto databáza je nevyhnutná pre nájdenie spôsobov znižovania emisií a modifikáciu našich vlastných procesov tak, aby v celom svojom rozsahu nemali negatívny vplyv na klímu. Našu cestu k nulovým emisiám sme rozdelili na päť čiastkových cieľov: 

2025 – Klimaticky neutrálna administratíva
Tento čiastkový cieľ sa vzťahuje na všetky naše stacionárne administratívne pracoviská. Tu sú našimi hlavnými zdrojmi emisií elektrina, energie na vykurovanie a chladenie a pohonné hmoty pre vozový park. 
 
2030 – Klimaticky neutrálny stavebný projekt
Klimaticky neutrálny stavebný projekt sa týka procesu výstavby stavebných diel – budov aj infraštruktúrnych projektov. Do výpočtu sa zahŕňajú aj naše služby súvisiace s procesom výstavby. Okrem palív a elektrickej energie pre vozidlá, stavebné stroje a náradie na stavbe sa počítajú aj energie na prevádzku mobilných stavebných kontajnerov. Analyzuje sa aj dovoz a odvoz zo strany našich dodávateľov a subdodávateľov.
2035 – Klimaticky neutrálna prevádzka budov
Vysoký význam tohto čiastkového cieľa spočíva v skutočnosti, že prevádzka budov je zodpovedná za približne 28 % emisií CO2 na svete. Preberáme zodpovednosť za budovy, ktoré postavíme, a za emisie, ktoré spôsobujú vo fáze ich využívania. Okrem toho sme sa rozhodli, že v budúcnosti budeme našim zákazníkom odovzdávať predovšetkým budovy s možnosťou klimaticky neutrálnej prevádzky. 
2040 – Klimaticky neutrálne stavebné materiály
Tento čiastkový cieľ zahŕňa všetky materiály potrebné na zhotovenie stavebných diel, teda materiály vlastnej výroby i materiály od subdodávateľov a dodávateľov. To znamená, že všetky stavebné materiály, ktoré použijeme, budú klimaticky neutrálne.
2040 – Klimaticky neutrálna infraštruktúra
Analogicky k čiastkovému cieľu klimaticky neutrálnej prevádzky budov do roku 2035 sme rovnaký cieľ stanovili aj pre infraštruktúru do roku 2040. Infraštruktúru, ktorú vybudujeme, chceme odovzdať našim zákazníkom tak, aby ju mohli prevádzkovať klimaticky neutrálnym spôsobom. 
Vizualizácia dokončenej stavby, C3 Circular Construction & Technology Center Bremen
Vizualizácia dokončenej stavby, C3 Circular Construction & Technology Center Bremen

Dosiahnutie týchto cieľov si vyžaduje mnoho opatrení a aktivít. V rámci celého koncernu už realizujeme viac ako 400 projektov v oblasti udržateľnosti: 

Asfalt Clean Air (ClAir® Asphalt) je multifunkčná asfaltová obrusná vrstva od spoločnosti STRABAG AG. Čistí vzduch a zároveň znižuje hluk – a tým znižuje dopad dopravy na ľudí a životné prostredie. 

C3 Circular Construction & Technology Center Bremen: Na 13 hektároch bývalého tankoviska ropy v Brémach realizuje spoločnosť STRABAG Umwelttechnik GmbH najmodernejšie technologické a kompetenčné centrum pre mestskú ťažbu (urban mining) a spracovanie stavebného odpadu. 

Bazaltový kameňolom pri Saalfeldene: V kameňolome vyrábame elektrickú energiu využívaním vlastnej tiaže vyťaženého kameniva na pásových dopravníkoch. Tak si už dnes dokážeme sami pokryť približne 20 % spotreby elektrickej energie v lome a rozširovať tak vlastný podiel na zásobovaní energiou. 

Inovačné centrum: Náš areál ZÜBLIN v Stuttgarte sme rozšírili o štvrtú administratívnu budovu, pričom sme stavili na stavebné materiály šetriace zdroje, energeticky účinné technológie a digitálne stavebné procesy.

Univerzita Witten/Herdecke: Spoločnosť ZÜBLIN Timber použila pri výstavbe novej univerzitnej budovy celkovo 1 382 m³ dreva z udržateľného lesného hospodárstva. Každý kubík použitého dreva v novostavbe dokáže z atmosféry naviazať až jednu tonu škodlivého CO2

Ready. ECO. Go! – Vo firemnej súťaži koncernu STRABAG zameranej na úsporu paliva sa hodnotí percentuálna úspora priemernej spotreby paliva na organizačnú jednotku v porovnaní s predchádzajúcim rokom. 
 
Základný certifikát "Udržateľná stavba " od DGNB (Nemecká spoločnosť pre udržateľnú výstavbu): Táto certifikácia už neposudzuje len budovu ako takú, ale aj proces jej výstavby. Od roku 2021 získalo tento certifikát už 30 projektov STRABAG. 

Tri dôležité témy

 • Získaj viac informácií o našich početných projektoch.

 • Použitie rozšírenej reality v dopravnom staviteľstve

  Digitalizácia, procesy a inovácie

  Veci sa dajú robiť vždy lepšie, digitálnejšie, inovatívnejšie.
  Objav naše projekty
 • Pokládka asflatu so 70 % podielom recyklátu.

  Materiály & obehové hospodárstvo

  Meníme kolobeh vecí.
  Ako to robíme?
 • Inštalácia fotovoltického zariadenia

  Emisie CO2

  Podpora inovácií. Znižovanie emisií.
  Pracujeme na tom