Výstavba z dreva: šetrná ku klíme a energeticky efektívna

Fotografia dreva overeného PEFC © PEFC Deutschland

Výstavba z dreva má tisícročnú tradíciu: drevo nie je len jedným z najstarších stavebných materiálov, ktoré ľudstvo pozná. Je aj kľúčovým stavebným materiálom budúcnosti, ak chceme stavať udržateľne. Pretože drevo ako obnoviteľná prírodná surovina, ktorá viaže CO2, má v porovnaní s inými stavebnými materiálmi výrazne lepšiu klimatickú bilanciu. K ďalším výhodám dreva patria jeho konštrukčné a logistické prednosti, univerzálna použiteľnosť a dlhá životnosť.

Pre STRABAG je intenzívnejšia výstavba z dreva dôležitým stavebným kameňom na ceste k cieľu dosiahnuť do roku 2040 klimatickú neutralitu v celom hodnotovom reťazci. Spoliehame sa pritom na know-how a dlhoročné skúsenosti našich odborníkov zo spoločností ZÜBLIN Timber a Obermayr Group, ktoré sa na trhu s drevostavbami a hybridnými drevostavbami etablovali na popredných pozíciách. Ide o rastúci trh: už niekoľko rokov neustále rastie počet objednávateľov, ktorí majú záujem o stavby z dreva. Napríklad v Nemecku sa v súčasnosti stavia už každá piata bytová a nebytová budova prevažne z dreva.

Prečo je stavba z dreva udržateľná?

Po prvé, drevo ako obnoviteľná prírodná surovina sa dá ťažiť a spracovať na stavebný materiál s relatívne malou spotrebou energie a nízkymi emisiami CO2. Dokáže nahradiť iné stavebné materiály, ktorých energeticky náročná výroba je často spojená s vysokými emisiami CO2.

A po druhé, stavebné prvky z dreva prirodzene viažu CO2. Pretože stromy odoberajú škodlivý CO2 z atmosféry a využívajú ho na fotosyntézu: pri tomto procese sa opäť uvoľňuje kyslík (O2) a uhlík (C) sa naviaže v dreve. Až keď drevo zhnije alebo zhorí, sa CO2 opäť dostáva do obehu. Na druhej strane, ak sa drevo použije na stavbu, CO2 v ňom zostáva uložený vo forme uhlíka. Zjednodušene: jeden kubický meter dreva viaže približne jednu tonu CO2.

Grafika vysvetľujúca proces výroby dreva ako stavebného materiálu

Okrem toho sa drevo dá energeticky nenáročne demontovať aj recyklovať a likvidovať oveľa šetrnejšie k životnému prostrediu ako iné stavebné materiály (napr. oceľ alebo betón).

Vďaka týmto výhodám má drevo ideálne predpoklady na to, aby zohrávalo vedúcu úlohu v stavebníctve budúcnosti s nízkymi emisiami CO2. O tom, či drevo ako stavebný materiál dokáže tento potenciál skutočne využiť, však rozhoduje jeho pôvod. To znamená, že drevo by malo pochádzať výlučne z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov (certifikované lesné hospodárstvo) v danom regióne. Treba sa tiež vyhnúť dlhým dopravným trasám do/zo spracovateľského závodu a/alebo na stavenisko.

Na drevo ako stavebný materiál sa spoliehajú aj politici pri dosahovaní svojich klimatických cieľov: nemecká vláda chce prostredníctvom svojej Iniciatívy pre drevostavby vytvoriť podnety na "klimaticky priaznivú výstavbu z dreva" a stať sa "priekopníkom v oblasti výstavby šetrnej ku klíme a zdrojom".

Aké ďalšie vlastnosti má drevo ako stavebný materiál?

  • Drevo ako stavebný materiál má pomerne nízku tepelnú vodivosť. Vďaka tejto základnej tepelnej vlastnosti je drevo vhodné pre energeticky úsporné stavby. Potreba energie na vykurovanie drevostavieb je nižšia a/alebo hrúbka stien môže byť menšia ako v prípade betónových budov, čím sa zároveň šetrí materiál.
Fotografia výroby drevených konštrukcií © ZÜBLIN Timber GmbH
  • Drevo ako stavebný materiál má pri relatívne nízkej hmotnosti (je ľahšie ako betón, oceľ či tehla) vysokú pevnosť v ťahu a tlaku resp. nosnosť: drevo unesie 14-násobok svojej vlastnej hmotnosti. Táto stabilita a vysoká zaťažiteľnosť umožňuje používať v projektoch drevostavieb alebo hybridných drevostavieb aj pomerne štíhle, materiálovo úsporné konštrukcie.
  • Stavebné prvky z dreva, ako sú stropy, steny, trámy alebo časti fasády, sa zvyčajne vyrábajú priemyselne ako prefabrikáty. Tie potom stačí zmontovať na stavenisku a - na rozdiel od betónu - nemusia schnúť, takže doba výstavby môže byť relatívne krátka. Stavebné projekty s vysokým podielom dreva umožňujú realizovať výstavbu do značnej miery nezávisle od poveternostných podmienok, čo šetrí čas aj náklady. Vďaka týmto vlastnostiam je drevo ako stavebný materiál predurčené na sériovú a modulovú výstavbu s vysoko štandardizovanými, prefabrikovanými komponentmi. ZÜBLIN Timber napríklad už vo výrobe pridáva k modulom stien z krížom lepeného dreva aj izoláciu a fasádu (LENO®-ADD) a vo svojom modulárnom drevo-hybridnom systéme MOLENO kombinuje drevo s betónom.
Fotografia výroby drevených konštrukcií © ZÜBLIN Timber GmbH
  • Ďalšia výhoda drevostavieb: drevo ako prírodný produkt vytvára príjemnú a útulnú atmosféru bývania a dobrú, prirodzene regulovanú klímu v miestnosti. Drevo totiž nielenže akumuluje teplo po dlhší čas, ale aj odoberá vlhkosť zo vzduchu v miestnosti a v prípade suchého vzduchu ju zas uvoľňuje.
  • Keďže drevo pracuje v závislosti od poveternostných podmienok, absorbuje vlhkosť a odráža zvuk, výstavba z dreva si vyžaduje starostlivé plánovanie, aby sa ešte pred začatím výstavby eliminovali možné nevýhody drevených konštrukcií. Moderné drevené konštrukcie zaručujú vzduchotesný plášť budovy a dostatočnú ochranu proti vlhkosti, ako aj dobrú zvukovú a tepelnú izoláciu.
  • Drevo je horľavé. Horí však len veľmi pomaly a kontrolovaným spôsobom, pretože v prípade požiaru sa vytvorí ochranná zuhoľnatená vrstva. Vďaka tomu zostáva nosnosť drevených konštrukcií zachováva pomerne dlho a dá sa predvídať, ako sa požiar bude vyvíjať. Vzhľadom na svoju horľavosť podlieha drevo ako stavebný materiál aj prísnym zákonným požiadavkám na protipožiarnu ochranu, ktoré musia byť splnené ako predpoklad udelenia stavebného povolenia.

Kde sa drevo používa ako stavebný materiál?

Drevo sa dá v stavebníctve použiť univerzálne, ako stavebný materiál nemá prakticky žiadne konštrukčné obmedzenia: masívne drevo alebo lepené lamelové prvky sa používajú ako podpery a nosníky, moduly z krížom lepeného dreva vytvárajú steny a stropy, z dreva sa dajú zhotoviť aj fasády, podlahy a terasy, dvere a okenné rámy. Stavebné drevo musí byť suché a trvanlivé; ako stavebný materiál sa používajú najmä domáce ihličnaté dreviny ako smrek, jedľa, smrekovec, borovica alebo duglaska.

Mohlo by vás tiež zaujímať.