Menej odpadu, maximálna recyklácia

Fotografia z asfaltovania cesty trvalo udržateľným asfaltom

Výstavba asfaltových ciest, ktorá šetrí zdroje

Naším cieľom je použiť pri výstavbe nových a rekonštrukcii starých ciest toľko recyklovaného asfaltu, koľko sa len dá. Pretože čím viac odstráneného asfaltu opätovne využijeme, tým menej sa ho vyhodí. Týmto spôsobom šetríme zdroje a redukujeme škodlivé látky, pričom kvalita zostáva zachovaná. Spolková vláda a väčšina spolkových krajín v Nemecku však vo svojich technických normách povoľujú pri výstavbe asfaltových ciest použitie len veľmi obmedzeného množstva recyklovaného materiálu.

Maximálna recyklácia v Bádensku-Württembersku

Naši kolegovia v Bádensku-Württembersku si však môžu doslovne dovoliť viac: "Maximálna recyklácia" je názov procesu, pri ktorom sa dá opätovne využiť maximálne množstvo asfaltu. Táto spolková krajina totiž povoľuje pridávanie výrazne mäkšieho spojiva, čo umožňuje použitie vyššieho podielu recyklátu pri výrobe nových asfaltových zmesí. V Bádensku-Württembersku tak môže podiel asfaltového granulátu, t. j. odstráneného asfaltu, dosahovať v tzv. ložnej a podkladovej vrstve až 80 % a v asfaltovo-betónovom kryte vozovky až 50 %. To je približne o tretinu viac, ako je celoštátny priemer.

Pri dosahovaní maximálneho podielu recyklátu v asfaltovej zmesi zohráva dôležitú úlohu zloženie asfaltového granulátu, ktoré musí byť homogénne, pretože výkyvy majú negatívny vplyv na kvalitu asfaltu. V prípade dobrej skladby je kvalita vozovky z recyklovaného asfaltu rovnaká ako kvalita vozovky z nového asfaltu.

Výroba asfaltových zmesí v Nemecku predstavuje približne 38 mil. ton ročne. Ak by sme "maximálnu recykláciu" využívali celoplošne, s priemernou kvótou opätovného použitia 50 %, mohli by sme pri výstavbe asfaltových ciest ušetriť viac ako 6 mil. ton kameniva a 220 000 ton bitúmenu.

Obrázok asfaltovačov privážajúcich recyklovaný asfalt na stavenisko © STRABAG
Dodávka pre štátnu cestu pri Göppingene obsahuje 2 500 ton zrecyklovaného asfaltu.

"Maximálna recyklácia" sa môže používať na všetkých štátnych cestách v Bádensku-Württembersku. Napríklad na ceste L 1147 v okrese Göppingen pri Stuttgarte sme pri obnove 2,3 km úseku položili približne 4 500 ton asfaltu − z toho viac ako polovicu tvorí recyklovaný asfalt. Podiel recyklátu v ložnej vrstve bol 60 % a v obrusnej vrstve 50 %. Vďaka tomuto a mnohým ďalším projektom sme tento rok (stav k októbru 2023) prostredníctvom "maximálnej recyklácie" v Bádensku-Württembersku opätovne využili už 65 000 ton asfaltu. To predstavuje približne 2 600 nákladných áut, ktorých ušetrením sme zabránili tzv. "downcyklácii", teda menej plnohodnotnému opätovnému použitiu vysokokvalitného asfaltu. 

Dá sa urobiť ešte viac

To, čo je v jednej spolkovej krajine štandardom, je v inej zatiaľ neprebádanou možnosťou. Každá spolková krajina v Nemecku má svoje vlastné predpisy a povolené kvóty pre recyklovaný asfalt. Preto je celková situácia neprehľadná.

Fotografia asfaltéra, ktorý rozprestiera udržateľný asfalt na ceste ©mitifoto – stock.adobe.com

V každej spolkovej krajine sa po dohode s našimi klientmi snažíme použiť pri výstavbe ciest čo najviac odstráneného materiálu. Princíp "maximálnej recyklácie" sa dostatočne osvedčil v stavebnej praxi na štátnych cestách v Bádensku-Württembersku. Tento postup by sa dal ľahko aplikovať aj v iných spolkových krajinách, na štátnych cestách a diaľniciach. Platné technické normy pre výstavbu asfaltových ciest to však v súčasnosti neumožňujú. Tu musí dôjsť k zmene − a o to sa snažíme.

Kreatívne prístupy v Hamburgu

Aj Hamburg vsádza na najvyššiu možnú mieru recyklovaného asfaltu a je lídrom v oblasti asfaltových zmesí SMA (Stone Mastix Asphalt), z ktorých sa robia mimoriadne odolné asfaltové povrchy. Hamburg patrí k mestám s najvyššou intenzitou ťažkej nákladnej dopravy, preto potrebuje cesty, ktoré vydržia dlhodobé zaťaženie − a tie sa dajú rovnako dobre realizovať z recyklovaného asfaltu.

Nad rámec toho sme kreatívni aj v používaní neobvyklých surovín. V projekte jednej hamburskej priemyselnej zóny dávame do výplňovej zeminy škvaru zo spaľovania odpadu. Táto škvara vzniká pri spaľovaní zvyškového odpadu a často sa kategorizuje ako odpad a následne sa likviduje. Pritom je to prirodzený recyklovaný stavebný materiál, ktorý sa môže použiť buď ako výplňový materiál alebo dokonca do nestmelenej podkladovej vrstvy vozovky.

Mohlo by vás tiež zaujímať.