Cirkulárna výstavba

Staviame v protiklade so spoločnosťou vytvárajúcou odpad 
 
Obrázok Obehové hospodárstvo

Ako pracujeme na potenciáli cirkulárnej výstavby

Naša konzumná spoločnosť spotrebuje ročne na celom svete viac ako 100 miliárd ton materiálu, z čoho približne 90 % končí ako odpad. To predstavuje podstatne viac zdrojov, ako sa za rok dokáže obnoviť. Smutnou správou je, že ešte stále sme ďaleko od udržateľného spôsobu života. Až 70 % celosvetových emisií skleníkových plynov má na svedomí výroba a spotreba materiálov. Stavebníctvo v tejto súvislosti zohráva významnú rolu. V minulosti sa snaha o zvýšenie udržateľnosti stavebného sektora sústredila najmä na energetickú efektívnosť pri prevádzke nových budov. Avšak až približne polovica emisií CO2 spôsobených stavebnou činnosťou vzniká už počas výroby materiálov a vo fáze výstavby. Aby sme dosiahli naše klimatické ciele, musíme šetriť cenné zdroje práve na týchto miestach a materiály používať uváženejšie. 

4 princípy cirkulárnej výstavby

Jedno je jasné: lineárna ekonomika –(take – make – dispose) nemá vo svete s obmedzenými zdrojmi budúcnosť. Musí ustúpiť obehovému hospodárstvu. Pre nás v spoločnosti STRABAG to znamená, že sa krok za krokom zaviažeme k cirkulárnej výstavbe.

Cirkulárna výstavba znamená cielene vytvárať a predlžovať materiálové cykly. Budovy vnímame ako materiálové banky a na búranie myslíme už vo fáze plánovania. Týmto spôsobom predchádzame vzniku odpadu a materiály dávame opakovane do obehu.

Infografika kruhová konštrukcia

1. Zvýšenie účinnosti výrobkov a materiálov

Vylepšený dizajn, alternatívne stavebné metódy a používanie udržateľných stavebných materiálov výrazne optimalizujú materiálovú účinnosť a environmentálnu bilanciu budov. To znamená, že používame len nevyhnutné množstvo materiálu, a to čo najefektívnejšie. Napríklad prostredníctvom oceľových, odľahčených alebo drevených hybridných konštrukcií môžeme výrazne znížiť množstvo potrebného betónu. Aj modulárny spôsob výstavby s najvyšším možným stupňom prefabrikácie prispieva k nižšej tvorbe odpadu vo výrobnom procese, kratšiemu času výstavby a jednoduchšej demontáži. 
 
Prostredníctvom optimalizovaného plánovania výstavby s využitím metódy LEAN.Construction a špecifických analytických nástrojov neustále preverujeme, ako možno zefektívniť stavenisko a ako možno čo najhospodárnejšie a najinteligentnejšie využívať zdroje. 

viac o šetrení zdrojov prostredníctvom LEAN.Construction

Obrázok riadenia cyklu pomocou LEAN.Construction

2. Predĺženie užívania našich produktov

Využívanie budov čo najdlhšie, ich rekonštrukcia, modernizácia alebo renovácia namiesto zrovnania so zemou: to je zdroje šetriaca alternatíva k novej výstavbe. Pri rekonštrukcii sa zvyčajne spotrebuje menej "sivej energie" ako pri novej výstavbe. Pod pojmom "sivá energia" sa rozumie energia potrebná na ťažbu surovín, skladovanie a prepravu nových materiálov. Prostredníctvom zatepľovania a optimalizácie energetických konceptov sa aj staršie budovy dajú prevádzkovať energeticky efektívne. 

3. Zavedenie uzatvorených materiálových tokov

Namiesto toho, aby sa materiály po použití jednoducho vyhodili, je dôležité spracovať ich tak, aby sa mohli vo vysokej kvalite vrátiť do obehu. Skutočná recyklácia znamená udržiavať materiály v cykle v čo možno najstálejšej kvalite. To sa napríklad deje v prípade recyklácie asfaltu. Na druhej strane, downcycling znamená, že sa opätovne používajú materiály nižšej kvality (napríklad keď sa betónový odpad z demolácií používa ako výplň ciest). 
 
Aby sa zabránilo takémuto downcyclingu, je napríklad už možné spracovať v špeciálnych zariadeniach asfaltový alebo betónový odpad z demolácií a premeniť ho na nové, recyklované stavebné materiály vo vysokej kvalite. Vďaka tomu sa systematicky znižuje spotreba primárnych surovín. Pri realizácii nových stavebných projektov musí byť cieľom čo najväčšie využívanie druhotných surovín a opätovné využitie asfaltu alebo betónu.

viac o recyklácii asfaltu v spoločnosti STRABAG

Obrázok práce s recyklovaným asfaltom

Urban Mining

Dôležitým kľúčom k úspechu je tzv. urban mining. To znamená, že husto obývané oblasti − najmä veľké mestá − sú vnímané ako obrovské sklady surovín a využívané pre obehové hospodárstvo. Tovary s dlhou životnosťou, ako betón alebo asfalt, sa nerozoberú a neodvezú len jednoducho na likvidáciu, ale recyklujú sa na mieste na nový druhotný materiál a opätovne sa použijú. 
 
Z tohto dôvodu spoločnosť STRABAG Umwelttechnik GmbH buduje na 13-hektárovom pozemku bývalého ropného prístavu v Brémach najmodernejšie technologické centrum cirkulárnej výstavby pre urban mining a spracovanie stavebného odpadu. Pred novým využitím bude územie, ktoré bolo kontaminované minerálnym olejom, komplexne sanované. C3 Circular Construction & Technology Center je navrhnuté udržateľne a elektrický prúd bude získavať z geotermálnej energie a z fotovoltaického systému. Strechy hál budú zelené. Machové steny v okrajových častiach majú prispieť k zníženiu emmisií mikročastíc a tiež poskytnúť biotop pre hmyz. 

Viac informácií o C3 Circular Construction & Technology Center v Brémach

Obrázok z C3 Bremen

4. Výstavba s použitím recyklátov a nahradením materiálov

Ak sa s budúcou recykláciou počíta už vo fáze plánovania, je možné opätovne použiť časti budov aj po skončení ich životnosti. Okrem recyklovateľných materiálov sú na tento účel vhodné aj betónové prefabrikáty. Schody alebo výťahové šachty sa vyrábajú z jedného kusu, sú veľmi odolné a majú štandardizované rozmery. Možno ich zdemontovať a opätovne použiť.

AKO ZNIŽUJEME EMISIE CO2 PROSTREDNÍCTVOM MODULÁRNEJ VÝSTAVBY

Grafická prefabrikovaná konštrukcia

KOSamozrejme, nie každý materiál sa dá recyklovať. Za tieto skupiny materiálov hľadáme alternatívy, ktoré sú buď vyrobené z recyklovaného materiálu, alebo sa dajú nahradiť obnoviteľnými surovinami. Za týmto účelom náš interný TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV (TPA) neustále skúma a testuje nové materiály a stavebné metódy. 
 
V budúcnosti bude napríklad možné vyrábať cement bez ekologicky škodlivého spojiva slinku a namiesto neho používať odpadové produkty. Mnohé sa deje aj v oblasti betónu: aby sa znížilo množstvo ocele v železobetóne, používajú sa výstuže z uhlíkových alebo sklených vlákien. V niekoľkých projektoch nášho interného developera STRABAG REAL ESTATE už STRABAG testoval izolačný materiál z ovčej vlny.