Staviame z recyklovaného betónu a šetríme zdroje

R-betón: kľúč k cirkulárnej výstavbe 
Fotografia štrku z kameňolomu, ktorý je základom recyklovaného betónu

Pri realizácii udržateľných stavebných projektov vsádzame na stavebné materiály šetrné ku zdrojom

Pre koncern STRABAG a jeho nemeckú dcérsku spoločnosť ZÜBLIN je recyklovaný betón (R-betón) dôležitým stavebným prvkom pri cielenej udržateľnej realizácii stavebných projektov. Vzhľadom na čoraz obmedzenejšie zdroje primárnych surovín je systematická recyklácia a opätovné využitie stavebného odpadu rozhodujúcim kľúčom na ceste k nášmu cieľu získať do roku 2040 klimatickú neutralitu v celom hodnotovom reťazci našich stavebných výkonov. 
 
Recyklovaný betón (tiež: betón šetrný ku zdrojom) sa do značnej miery vyrába s pridaním recyklovaného kameniva. To znamená, že pri jeho výrobe recyklovaný stavebný odpad (vybúraný betón a stavebná sutina) nahrádza čoraz vzácnejšie suroviny na výrobu betónu, akými sú piesok, štrk a drvený kameň. R-betón na jednej strane prispieva k systematickému znižovaniu spotreby primárnych zdrojov, ktoré sa doteraz využívali vo veľkej miere. Na druhej strane je používanie recyklovaného betónu pri výstavbe budov významným krokom na ceste k cirkulárnej výstavbe − v ideálnom prípade s uzavretými materiálovými cyklami. 

Grafický procesný cyklus: ako sa dá betón recyklovať
Opätovné využitie vybúraného betónu a stavebnej sutiny je významným krokom smerom k uzavretým materiálovým cyklom v stavebníctve. 

Krátke prepravné trasy zvyšujú ekologickú kvalitu

Pre uhlíkovú bilanciu R-betónu je rozhodujúca dĺžka nevyhnutných prepravných trás. To znamená: čím kratšie sú vzdialenosti medzi vybúraním, spracovaním a opätovným použitím betónu, tým šetrnejšie je použitie recyklovaného betónu z hľadiska uhlíkovej stopy, a teda udržateľnejšie. Krátka prepravná vzdialenosť je preto jedným z rozhodujúcich faktorov pre ekologickú kvalitu R-betónu. Vhodná infraštruktúra na tento účel je predovšetkým v mestských aglomeráciách. So svojím projektom Circular Construction & Technology Center (C3)  v bývalom ropnom prístave v Brémach spustí STRABAG Umwelttechnik systematickú recykláciu stavebného odpadu na výrobu R-betónu pre daný región. Viac takýchto centier obehového hospodárstva má v budúcnosti pribudnúť aj v ďalších pobočkách STRABAG-u. 

Možné použitie aj v pozemnom staviteľstve na výrobu nosných dielov

Potenciál recyklovaného betónu v stavebníctve je veľký: z technického hľadiska ho možno použiť aj na výrobu nosných prvkov. Recyklované kamenivo je vhodné na výrobu veľkej časti normovaných druhov betónu, aké sa používajú napríklad v Nemecku. Ich špecifické vlastnosti je možné zohľadniť vo výrobnom procese technologickými úpravami. Neexistujú teda žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o kvalitu pohľadového betónu alebo možnosti zabudovania či spracovania R-betónu na stavbe. 
 
V zásade by recyklované kamenivo malo obsahovať čo najvyšší podiel odpadového betónu, aby bola v R- betóne zabezpečená dostatočne vysoká pevnosť v tlaku. V rôznych krajinách existujú rôzne normy. Napríklad v Nemecku sa v praxi používajú dva rôzne druhy RC kameniva: betónová sutina (typ 1) musí pozostávať minimálne na 90 % z čistého odpadového betónu a nesmie obsahovať viac ako 10 % zvyškov tehál, vápennopieskových tehál a podobne. V prípade stavebnej sutiny (typ 2) môže byť podiel muriva až 30 %. 

Fotografia vizualizácie STRABAG Center C3 © STRABAG Umwelttechnik GmbH
Vizualizácia STRABAG Circular Construction & Technology Center C3 v Brémach: V centre obehového hospodárstva bude STRABAG Umwelttechnik okrem iného spracovávať stavebný odpad na RC kamenivo do recyklovaného betónu. 

Stavebná sutina: recyklácia verzus downcycling

Veľká časť minerálnej stavebnej sutiny sa už dnes systematicky opätovne využíva na rôzne účely – avšak prevažne v nižšej kvalite, pri výstavbe ciest a chodníkov, napríklad do nestmelených podkladových vrstiev (downcycling). Cirkulárne využívanie kameniva ako prísady do R-betónu v pozemnom staviteľstve (recyklácia) je v súčasnosti v niektorých krajinách, napr. v  Nemecku, ešte stále výnimkou. Narastajúci počet pilotných projektov s recyklovaným betónom, ktoré ZÜBLIN realizoval pre rôznych investorov v poslednej dobe (napr. Factory 56, Sindelfingen a Henriettengarten, Kirchheim unter Teck) alebo realizuje v súčasnosti (Okresný úrad Esslingen), však naznačuje zmenu trendu. 
Na základe vlastných skúseností s R-betónom poskytujú spoločnosti koncernu STRABAG svojim klientom poradenstvo o možnostiach intenzívnejšieho využívania recyklovaného betónu, s cieľom podporiť prechod na udržateľnú a cirkulárnu výstavbu.

Fotografia udržateľného okresného úradu Esslingen © Entwurf BFK Architekten
Nový krajinský okresný úrad v Esslingene bol postavený udržateľne a šetrne k zdrojom podľa konceptu cirkulárnej výstavby, ušitého na mieru. 
 
Fotografia továrne s neutrálnymi emisiami CO2 56 © Mercedes-Benz Group AG
CO2 neutrálny výrobný závod Factory 56 spoločnosti Mercedes-Benz v Sindelfingene realizovala spoločnosť ZÜBLIN na kľúč. Fasáda hlavnej budovy je vyrobená z recyklovaného betónu.