Udržateľnejšia výstavba: betón s nižšou uhlíkovou stopou

Inštalácia betónu so zníženým obsahom CO2 v projekte výstavby Alb10

Prečo staviame z betónu?

Či už ide o výstavbu budov, ciest, tunelov, mostov, priehrad – betón je neodmysliteľnou súčasťou stavebníctva. Ale nič si nenahovárajme: betón nemá najlepšiu klimatickú bilanciu. A predsa len bude aj v budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu, pretože sotva existuje iný stavebný materiál, ktorý by mal také dobré stavebno-fyzikálne vlastnosti.

Prečo betón spôsobuje také vysoké emisie CO2?

Štandardný betón obsahuje spojivo cement. Už samotná výroba tejto zložky spôsobuje približne 6-7 % emisií skleníkových plynov na svete. To je štyrikrát viac ako celosvetová letecká doprava.1 Dôvod: na výrobu cementu je potrebný cementový slinok, ktorý sa spaľuje z vápenca, piesku a ílu pri vysokých teplotách a s vysokou spotrebou energie. Väčšinu emisií CO2 však spôsobuje chemická reakcia, ktorá pri tomto procese prebieha: pri odkysľovaní vápenca vznikajú emisie skleníkových plynov, ktorým sa nedá zabrániť.

Infografika o emisiách skleníkových plynov
THG = skleníkové plyny, CO2-Äqui.(CO2 e) = hodnota udávajúca mieru vplyvu jednotlivých skleníkových plynov na globálne otepľovanie2

Ako môže STRABAG prispieť k zníženiu emisií CO2 prostredníctvom betónu?

Neustála dekarbonizácia betónových konštrukcií je pre nás základným prvkom našej stratégie udržateľnosti. Systematicky pracujeme na vývoji technológií znižovania emisií CO2 v betóne, realizujeme výskumné a pilotné projekty betónu s nižšou uhlíkovou stopou a uzatvárame nové partnerstvá s výrobcami betónu a zákazníkmi. Aby sme sa v budúcnosti mohli v tejto oblasti posunúť ešte ďalej, potrebujeme predovšetkým jedno: investorov, ktorí budú chcieť s nami spolupracovať na pokroku pri svojich projektoch.

Udržateľný betón

Čo je betón s nižšou uhlíkovou stopou? A ako možno znížiť podiel CO2 v betóne?

Betóny s nižšou uhlíkovou stopou sú betóny, ktoré majú nižší potenciál globálneho otepľovania (GWP)3 v porovnaní so štandardnými betónmi.
Približne 80 % emisií skleníkových plynov v bežných štandardných betónoch pochádza z portlandského slinku, nachádzajúceho sa v cemente. Najväčší potenciál na zníženie emisií preto spočíva v znížení podielu slinku. Naše kompetenčné centrum pre technológie stavebných materiálov - TPA GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSSICHERUNG UND INNOVATION - pracuje na troch alternatívach zníženia alebo nahradenia podielu cementového slinku v betóne:

 • Zníženie podielu cementu v betóne
 • Používanie cementu so zníženým obsahom slinku
 • Používanie alternatívnych spojív s nízkym potenciálom globálneho otepľovania
Zariadenie na meranie betónu
Skúška betónu vykonávaná našou spoločnosťou TPA.

Použitie nízkoemisného betónu v praxi:

Pri výstavbe nového inovačného centra v areáli našej spoločnosti ZÜBLIN v Stuttgarte sme po prvýkrát použili výlučne nízkoemisný betón na všetky monolitické betónové prvky, ktoré sa vyrábajú na stavbe, a pomocné stavebné konštrukcie. Tím našich kolegov zo STRABAG-u a ZÜBLIN-u použil 9 151 m³ vysokopecného cementu CEM III B s nízkym obsahom slinku a získal tak rozsiahle skúsenosti a poznatky o výstavbe s nízkoemisným betónom.

Výsledok: Použitím nízkoemisného transportbetónu sa počas výstavby inovačného centra ušetrilo 1 050 t CO2 – v porovnaní s priemernými hodnotami z internetovej dátovej platformy ÖKOBAUDAT5. To predstavuje zníženie emisií o viac ako 50 % na hrubej stavbe.

Infografika Potenciál úspor betónu so zníženým obsahom CO2
Množstvo CO2, ktoré sme ušetrili použitím nízkoemisného betónu pri výstavbe Inovačného centra, by vyprodukoval aktuálny model VW Golf (2.0 TDI SCR) pri odjazdení cca. 12,9 mil. km. To zodpovedá jazde 252-krát okolo Zeme alebo dokonca 26-krát na Mesiac.

1 Zdroj: VDZ, Dekarbonizácia cementu a betónu – cesty znižovania emisií a akčné stratégie: CO₂ Roadmap pre nemecký cementársky priemysel. Düsseldorf, 2021. Dostupné na: https: //VDZ.INFO/DEKARBONISIERUNG

2 Emisie skleníkových plynov nemeckého priemyslu v roku 2017. Zdroj: Vlastné znázornenie na základe grafu kompetenčného centra pre ochranu klímy v energeticky náročných odvetviach (údaje o emisiách od UBA, Wuppertalského inštitútu a združení VDZ a WV Stahl 2017). Dostupné na HTTPS://WWW.KLIMASCHUTZ-INDUSTRIE.DE/THEMEN/ZEMENTINDUSTRIE/

3 GWP = Global Warming Potential = potenciál skleníkového efektu
Potenciál skleníkového efektu je hodnota udávajúca mieru vplyvu jednotlivých skleníkových plynov na globálne otepľovanie použitím prepočtu na množstvo alebo koncentráciu CO2, ktorá by mala obdobné vplyvy.  

4 Zdroj: InformationsZentrum Beton GmbH: Environmentálne vyhlásenie o výrobku spoločnosti InformationsZentrum Beton GmbH – Betón pevnostnej triedy C 25/30. Erkrath, 2018; InformationsZentrum Beton GmbH: Environmentálne vyhlásenie o výrobku spoločnosti InformationsZentrum Beton GmbH – Betón pevnostnej triedy C 45/55. Erkrath, 2018. Obe dostupné na: HTTPS://IBU-EPD.COM/VEROEFFENTLICHTE-EPDS/

5 Ušetrené množstvo 1 050 t CO2 je vypočítané na základe nasledujúcich parametrov: hodnoty GWP chudých betónov (zodpovedajúcich triedam C8/10 alebo C12/15) poskytol dodávateľ betónu; hodnoty GWP všetkých ostatných typov betónu zodpovedajú environmentálnym vyhláseniam o výrobkoch (EPD) z internetovej dátovej platformy ÖKOBAUDAT z referenčného roku 2018 pre betón pevnostných tried C30/37, resp. C50/60 ako nevystužený konštrukčný betón podľa normy DIN EN 206-1; zabudované typy betónu obsahujú malé množstvá urýchľovacích prísad, ktoré vzhľadom na ich účinky neboli uvedené samostatne; zabudovaný železobetón nebol zahrnutý do výpočtu; všetky vplyvy spôsobené stavebným procesom, ako sú napr. vyššie náklady na debnenie (dodatočná doprava atď.), neboli zahrnuté do tohto posúdenia emisií CO2.

Mohlo by vás tiež zaujímať.

 • Dvaja pracovníci inštalujú betón so zníženým obsahom CO2

  Staviame udržateľne - vrátane našich koncernových budov

  © Niels Schubert
 • Inštalácia fotovoltaického systému

  Emisie CO2

  © STRABAG AG
  Podpora inovácií. Znižovanie emisií.
  Pracujeme na tom