Zásady ochrany osobných údajov


I. Meno a adresa zodpovedných osôb

Zodpovedná osoba v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a iných vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov o ochrane údajov, ako aj iných ustanovení o ochrane údajov je:

STRABAG SE
Konzerndatenschutz
Donau-City-Str. 9
AT 1220 Wien
Tel. +43 1 22422-1012
E-mail: data-protection-group@strabag.com
Web :www.strabag.com

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov alebo ochrany údajov vo všeobecnosti, môžete sa obrátiť na koncernové oddelenie ochrany údajov na adrese data-protection-group@strabag.com

II. Všeobecné informácie o spracovaní údajov

1. Rozsah spracúvania osobných údajov

Osobné údaje našich užívateľov spracúvame zásadne len v rozsahu potrebnom na zabezpečenie funkčnej webovej stránky a nášho obsahu a služieb. Spracúvanie osobných údajov našich užívateľov sa spravidla vykonáva len so súhlasom užívateľa. Výnimkou sú prípady, keď nie je možné získať predchádzajúci súhlas zo skutočných dôvodov a spracovanie údajov je povolené právnymi predpismi.
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje len na postupy spracovania údajov opísané nižšie. Okrem toho môže dochádzať k ďalšiemu spracúvaniu osobných údajov užívateľov, a to najmä spoločnosťami zo skupiny STRABAG ako jediného správcu údajov. V tomto prípade platia osobitné vyhlásenia o ochrane údajov, ktoré poskytuje koncern STRABAG SE alebo koncernové spoločnosti pre príslušné spracovanie údajov.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov

Pokiaľ na spracovateľské operácie s osobnými údajmi získame súhlas dotknutej osoby, slúži ako právny základ článok 6 ods. 1 písm. 1 a) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR).

Pri spracúvaní osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, slúži ako právny základ článok 6 ods. 1 písm. 1 b) GDPR. To platí aj pre spracovateľské operácie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy.

Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podlieha naša spoločnosť, ako právny základ slúži čl. 6 ods. 1 písm. 1 c) GDPR.

V prípade, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné z dôvodu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, ako právny základ slúži čl. 6 ods. 1 písm. 1 d) GDPR.

Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na ochranu oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany a záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby neprevažujú nad prvým uvedeným záujmom, ako právny základ spracúvania osobných údajov slúži čl. 6 ods. 1 veta 1 f) GDPR.

3. Vymazanie údajov a doba uchovávania

Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú hneď, ako pominie účel uchovávania. Ukladanie sa môže uskutočniť aj po tomto termíne, ak to stanovujú európske alebo vnútroštátne právne predpisy, či už v nariadeniach EÚ, zákonoch alebo iných predpisoch, ktorým prevádzkovateľ podlieha. Údaje sa tiež zablokujú alebo vymažú, ak uplynie doba uchovávania stanovená vyššie uvedenými normami, pokiaľ nie je potrebné pokračovať v uchovávaní údajov na účely uzatvorenia alebo plnenia zmluvy.

III. Poskytovanie webovej stránky a vytváranie protokolových súborov

1. Popis a rozsah spracúvania údajov

Pri každom prístupe na našu webovú stránku náš systém automaticky zaznamenáva údaje a informácie z počítačového systému zariadenia, z ktorého bol uskutočnený prístup na našu webstránku.

Zaznamenávajú sa nasledovné údaje:

(1) Informácie o type a verzii použitého prehliadača
(2) Operačný systém užívateľa
(3) Poskytovateľ internetových služieb užívateľa
(4) IP adresa užívateľa
(5) Dátum a čas prístupu
(6) Webové stránky, z ktorých systém užívateľa pristupoval na našu webovú stránku
(7) Webové stránky, na ktoré systém užívateľa pristupuje prostredníctvom našej webovej stránky

Tieto údaje sa tiež ukladajú do protokolových súborov nášho systému. Tieto údaje sa neukladajú spolu s inými osobnými údajmi užívateľa.

2. Právny základ pre spracúvanie údajov

Právnym základom pre dočasné uloženie údajov a protokolových súborov je čl. 6 ods. 1 písm. 1 f) GDPR.

3. Účel spracovania údajov

Dočasné uloženie IP adresy systémom je nevyhnutné pre doručenie webovej stránky do počítača užívateľa. Na tento účel musí IP adresa užívateľa zostať uložená počas trvania relácie.
Ukladanie do protokolových súborov sa uskutočňuje s cieľom zabezpečiť funkčnosť webovej stránky. Okrem toho tieto údaje používame na optimalizáciu webovej stránky a na zaistenie bezpečnosti našich systémov informačných technológií. Vyhodnocovanie údajov na marketingové účely sa v tejto súvislosti nevykonáva.

Tieto účely sú zároveň naším oprávneným záujmom pri spracúvaní údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. 1 f) GDPR.

4. Doba uchovávania

Údaje sa vymažú hneď, keď už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zaznamenané. V prípade zaznamenania údajov na účely poskytovania webovej stránky je to po ukončení príslušnej relácie.

V prípade ukladania údajov do protokolových súborov je to najneskôr po 180 dňoch.

5. Možnosť vznesenia námietky a odstránenia

Zaznamenávanie údajov na účely poskytovania webovej stránky a ukladanie údajov do protokolových súborov je absolútne nevyhnutné na prevádzku webovej stránky. V dôsledku toho užívateľ nemá možnosť vzniesť námietku.

IV. Používanie súborov cookie

1. Popis a rozsah spracúvania údajov

Naša webová stránka používa súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači alebo prostredníctvom internetového prehliadača do počítačového systému užívateľa. Keď užívateľ vstúpi na webovú stránku, súbor cookie sa môže uložiť v operačnom systéme užívateľa. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje jedinečnú identifikáciu prehliadača pri opätovnom vyvolaní webovej stránky. 
 
Súbory cookie používame na to, aby bola naša webová stránka užívateľsky prívetivejšia. Niektoré prvky našej webovej stránky vyžadujú, aby bolo možné identifikovať volajúci prehliadač aj po zmene stránky. 
 
V súboroch cookie sa ukladajú a prenášajú tieto údaje: 

(1) Správanie pri vyhľadávaní

Na našej webovej stránke používame aj súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu správania užívateľa pri surfovaní.  
 
Týmto spôsobom sa môžu prenášať tieto údaje: 
 
(1) Zadané vyhľadávané výrazy 
(2) Frekvencia zobrazenia stránky 
(3) Používanie funkcií webovej stránky 
 
Takto zhromaždené údaje užívateľa sú pseudonymizované prostredníctvom technických opatrení. Preto už nie je možné priradiť údaje k volajúcemu užívateľovi. Údaje sa neukladajú spoločne s inými osobnými údajmi užívateľa. 
 
Pri vstupe na našu webovú stránku sú užívatelia informovaní bannerom o používaní súborov cookie na účely analýzy a je tu uvedený aj odkaz na vyhlásenie o ochrane údajov. V tejto súvislosti sa poskytujú aj informácie o tom, ako zabrániť ukladaniu súborov cookie v nastaveniach prehliadača. 
 
Pri vstupe na našu webovú stránku sú užívatelia informovaní o používaní súborov cookie na účely analýzy a získava sa súhlas so spracovaním osobných údajov používaných v tejto súvislosti. V tejto súvislosti je uvedený aj odkaz na vyhlásenie o ochrane údajov. 


2. Právny základ pre spracúvanie údajov

Právny základ pre spracovanie osobných údajov s použitím technicky nevyhnutných súborov cookie tvorí článok 6 ods. 1 písm. 1 f) GDPR. 
 
Právny základ pre spracovanie osobných údajov s použitím súborov cookie na účely analýzy tvorí článok 6 ods. 1 písm. 1 a) GDPR, ak užívateľ vyjadril súhlas. 
 
3. Účel spracovania údajov

Účelom používania technicky nevyhnutných súborov cookie je zjednodušenie používania webových stránok pre užívateľa. Niektoré funkcie našich webových stránok nie je možné ponúkať bez použitia súborov cookie. Pre tieto je potrebné, aby bol prehliadač rozpoznaný aj po zmene stránky. 
 
Súbory cookie potrebujeme na nasledovné účely: 

- zapamätanie si vyhľadávaných výrazov 

Údaje užívateľov získané prostredníctvom technicky nevyhnutných súborov cookie sa nepoužívajú na vytváranie užívateľských profilov. 

Analytické súbory cookie sa používajú na účely zlepšovania kvality našej webovej stránky a jej obsahu. Prostredníctvom analytických súborov cookie sa dozvedáme, ako sa využíva webová stránka, a môžeme tak našu ponuku neustále optimalizovať. 

V týchto účeloch sú tiež zahrnuté naše oprávnené záujmy pre spracúvanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 
 

4. Doba uchovávania, možnosť vznesenia námietky a odstránenia
Súbory cookie sa ukladajú v počítači užívateľa a z neho sa prenášajú na našu stránku. Preto máte ako užívateľ plnú kontrolu nad používaním súborov cookie. Prenos súborov cookie môžete deaktivovať alebo obmedziť zmenou nastavení vo svojom internetovom prehliadači. Už uložené súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať. Môže sa to vykonať aj automaticky. Ak sú súbory cookie pre našu webovú stránku deaktivované, môže sa stať, že už nebudete môcť využívať všetky funkcie webovej stránky v plnom rozsahu. 
Prenosu súborov cookie Flash nie je možné zabrániť prostredníctvom nastavení prehliadača, ale zmenou nastavenia prehrávača Flash Player. 


V. Newsletter

1. Popis a rozsah spracúvania údajov

Naša webová stránka ponúka možnosť prihlásiť sa na odber bezplatného newslettera. Údaje zadané v zadávacej maske pri registrácii na odber newslettera sú nám sprostredkované. 

Okrem toho sa v čase registrácie uložia nasledovné údaje: 

(1) IP adresa počítača, z ktorého sa pripájate

(2) Dátum a čas registrácie 

V rámci procesu registrácie sa vyžiada váš súhlas pre spracovanie údajov a budete odkázaní na toto vyhlásenie o ochrane údajov. 

V súvislosti so spracovaním údajov pre zasielanie newslettera sa neposkytujú žiadne údaje tretím stranám. Údaje sa používajú výlučne na zasielanie newslettera. 

2. Právny základ pre spracúvanie údajov 

Právny základ pre spracovanie údajov po registrácii užívateľa na odber newslettera tvorí článok 6 ods. 1 písm. 1 a) GDPR, ak užívateľ udelil svoj súhlas. 

3. Účel spracovania údajov 

Účelom zisťovania e-mailovej adresy užívateľa je výlučne zasielanie newslettera. 

Účelom zisťovania ďalších osobných údajov počas registrácie je zabránenie zneužitiu služieb alebo použitej e-mailovej adresy. 

4. Doba uchovávania 

Údaje sa vymažú hneď, ako už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. E-mailová adresa užívateľa sa teda uchováva dovtedy, kým je aktívne prihlásenie na odber noviniek. 

Ostatné osobné údaje zhromaždené počas procesu registrácie sa zvyčajne vymažú po uplynutí siedmich dní. 

5. Možnosť odvolania súhlasu a zrušenia odberu

Prihlásenie na odber newslettra môže užívateľ kedykoľvek zrušiť. Na tento účel sa v každom vydaní newslettra nachádza príslušný odkaz. 

Týmto spôsobom je možné tiež odvolať súhlas s uchovávaním osobných údajov zaznamenaných počas registrácie. 

VI. Kontaktný formulár a e-mailový kontakt 

1. Popis a rozsah spracúvania údajov 

Naša webová stránka obsahuje kontaktný formulár, ktorý je možné použiť na elektronický kontakt. Ak užívateľ túto možnosť využije, údaje zadané v zadávacej maske nám budú sprostredkované a uložené. 

V čase odoslania správy sa ukladajú tieto údaje: 

(1) IP adresa užívateľa 
(2) Dátum a čas registrácie 

V rámci procesu odosielania sa vyžiada váš súhlas pre spracovanie údajov a budete odkázaní na toto vyhlásenie o ochrane údajov. 

Alternatívne je možné nadviazať kontakt prostredníctvom poskytnutej e-mailovej adresy. V tomto prípade sa uložia osobné údaje užívateľa, sprostredkované e-mailom. 
V tejto súvislosti sa neposkytujú žiadne údaje tretím stranám. Údaje sa používajú výlučne na spracovanie konverzácie. 
 
2. Právny základ pre spracúvanie údajov 

Právny základ pre spracovanie údajov tvorí článok 6 ods. 1 písm. 1 a) GDPR, ak užívateľ udelil svoj súhlas. 

Právny základ pre spracovanie údajov zaslaných v rámci odoslania e-mailu tvorí článok 6 ods. 1 písm. 1 f) GDPR. Ak e-mailový kontakt smeruje k ukončeniu zmluvy, tak právnym základom pre spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. 

3. Účel spracúvania údajov 

Spracovanie osobných údajov zo zadávacej masky nám slúži výlučne na spracovanie nadviazania kontaktu. V prípade nadviazania kontaktu cez e-mail je k tomu potrebný oprávnený záujem na spracovaní údajov. 

Ostatné osobné údaje spracované počas procesu odoslania slúžia na to, aby sa zabránilo zneužitiu kontaktného formulára a zabezpečila bezpečnosť našich informačno-technologických systémov. 

4. Doba uchovávania 

Údaje sa vymažú hneď, keď už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. V prípade osobných údajov zo zadávacej masky kontaktného formulára a údajov zaslaných e-mailom je to po ukončení príslušnej konverzácie s užívateľom. Konverzácia sa považuje za ukončenú, keď okolnosti nasvedčujú tomu, že príslušná záležitosť bola definitívne objasnená. 

Ďalšie osobné údaje získané počas procesu odoslania budú vymazané najneskôr po uplynutí siedmich dní. 

5. Možnosť odvolania súhlasu a odstránenia 

Užívateľ má možnosť kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak nás užívateľ kontaktuje e-mailom, môže kedykoľvek vzniesť námietku proti uchovávaniu osobných údajov. V takomto prípade nie je možné pokračovať v konverzácii. 

Ak chcete uplatniť svoje právo na odvolanie súhlasu, stačí nám napísať e-mailom na adresu data-protection-group@strabag.com.

Všetky osobné údaje uložené v priebehu kontaktu s vami budú v tomto prípade vymazané.

VII. Súbory cookie tretích strán

Radi by sme upozornili, že používame súbory cookie tretích strán. Právnym základom pre ich používanie je článok 6 ods. 1 písm.1 f) GDPR. Súbory cookie používame na zobrazovanie obsahu stránky Euroland.com. V tejto súvislosti sa spracúvajú tieto kategórie vašich osobných údajov:

(1) Informácie o type a verzii používaného prehliadača
(2) Operačný systém užívateľa
(3) Poskytovateľ internetových služieb užívateľa
(4) IP adresa užívateľa
(5) Dátum a čas prístupu
(6) Webové stránky, z ktorých systém užívateľa pristupoval na naše webové stránky
(7) Webové stránky, na ktoré systém užívateľa pristupoval prostredníctvom našich webových stránok

Údaje o súboroch cookie tretích strán sa vymažú po 180 dňoch. Používaniu súborov cookie tretích strán môžete zabrániť prostredníctvom nastavenia svojho prehliadača.

VIII. Používanie portálu pre dodávateľov

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov pri používaní nášho portálu pre dodávateľov STRABAG Portal for Suppliers vám poskytujeme v samostatnom vyhlásení o ochrane údajov.

IX. Práva dotknutej osoby

Ak sú vaše osobné údaje spracúvané, ste v zmysle GDPR dotknutou osobou a máte voči prevádzkovateľovi webovej stránky tieto práva:

1. Právo na informácie
2. Právo na opravu
3. Právo na obmedzenie spracúvania
4. Právo na vymazanie
5. Právo byť informovaný
6. Právo na prenosnosť údajov
7. Právo vzniesť námietku
8. Právo na odvolanie súhlasu podľa zákona o ochrane údajov
9. Automatizované rozhodovanie v individuálnych prípadoch, vrátane profilovania
10. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Proti spracúvaniu osobných údajov na reklamné účely, vrátane analýzy údajov užívateľa alebo prenosu tretím stranám na reklamné účely, môžete kedykoľvek vzniesť námietku bez uvedenia dôvodu.

Okrem toho má každá dotknutá osoba všeobecné právo vzniesť námietku (porovnaj článok 21 ods. 1 GDPR). V tomto prípade musí byť námietka proti spracúvaniu údajov odôvodnená.
Ak je spracúvanie údajov založené na súhlase, súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou pre budúcnosť. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania.
Ak chcete uplatniť práva, na ktoré máte nárok, a ak chcete podať sťažnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, môžete sa obrátiť na naše oddelenie pre ochranu osobných údajov na adrese data-protection-group@strabag.com


X. Používanie analytického softvéru Matomo

Pre zostavovanie štatistík prístupov a pre analýzu všeobecného správania pri používaní našej webovej stránky, ako aj na účely optimalizácie našej prezentácie na webe používame softvér na analýzu webových stránok Matomo (www.matomo.org). Právnym základom jeho používania je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Službu Matomo sme nakonfigurovali tak, že:
- sa vo vašom koncovom zariadení neukladajú žiadne súbory cookie;
- IP adresa sa skráti o posledné dva bajty, čím sa anonymizuje;
- okrem navštívených stránok sa zaznamenávajú len tie údaje, ktoré prenáša váš prehliadač pri návšteve webovej stránky / tento zber údajov je obmedzený na príslušné trvanie relácie;
- pri návšteve webovej stránky sa vaše údaje prenášané prehliadačom a anonymizovaná IP adresa neodvolateľne nahradia pseudonymom ID na základe relácie, takže nebude možná žiadna identifikovateľnosť s poukázaním na osobu, pričom tento pseudonym ID sa tiež vymaže maximálne po 24 hodinách.
Používame vlastnú inštanciu Matomo na serveroch našej spoločnosti v rámci EHP, takže sa žiadne údaje neprenášajú spoločnosti Matomo ani iným tretím stranám.
Zároveň máte možnosť aktivovať vo svojom prehliadači možnosť "Nesledovať", aby spoločnosť Matomo nemohla ukladať ani spracúvať žiadne údaje z vašej návštevy webovej stránky.
Ak ste si neaktivovali možnosť "Nesledovať" a nesúhlasíte s ukladaním a vyhodnocovaním vyššie uvedených údajov spoločnosťou Matomo, môžete samozrejme kedykoľvek vzniesť námietku aj proti tomuto spracúvaniu údajov spoločnosťou Matomo na našej webovej stránke. Na tento účel vám nižšie poskytujeme špeciálny "Inlineframe", ktorý je prepojený s naším systémom Matomo a po deaktivácii zaškrtávacieho políčka sa do vášho koncového zariadenia uloží súbor cookie, ktorý zabráni zhromažďovaniu a spracúvaniu akýchkoľvek údajov o relácii na našej webovej stránke spoločnosťou Matomo. Upozorňujeme však, že úplné vymazanie súborov cookie bude mať za následok aj vymazanie tohto súboru cookie a prípadne ho budete musieť znovu aktivovať.XI. Stav / aktualizácia

Vyhlásenie o ochrane údajov v prípade potreby upravujeme, aby zodpovedalo zmeneným funkcionalitám alebo zmeneným právnym predpisom. Preto vám odporúčame, aby ste vyhlásenie o ochrane údajov brali na vedomie pravidelne. Ak sa vyžaduje váš súhlas, zmeny sa vykonajú len s vaším súhlasom.