Cirkulární výstavba

Stavíme v protikladu ke společnosti vytvářející odpad
Obrázek Cirkulární hospodářství

Jak pracujeme na cirkulární výstavbě

Naše konzumní společnost spotřebuje ročně na celém světě více než 100 miliard tun materiálu. 90 % skončí v odpadu! To je podstatně více zdrojů, než kolik jich může být každý rok obnoveno. Smutným důsledkem je, že k udržitelnému způsobu života máme stále daleko. Za 70 % celosvětových emisí skleníkových plynů je odpovědná výroba a spotřeba materiálů. Stavebnictví v této souvislosti hraje významnou roli. V minulosti se snahy o udržitelnější stavebnictví zaměřovaly především na energetickou účinnost při provozu nových budov. Přibližně polovina emisí CO2 způsobených stavebnictvím však vzniká již při výrobě materiálů a ve fázi výstavby. Abychom dosáhli našich klimatických cílů, musíme šetřit cenné zdroje právě v těchto fázích a využívat materiály rozumněji.

4 principy cirkulární výstavby

Jedno je jasné: lineární ekonomika (vzít - vyrobit - zlikvidovat) nemá ve světě s omezenými zdroji budoucnost. Musí ustoupit cirkulárnímu hospodářství. Pro nás ve společnosti STRABAG to znamená, že se krok za krokem zavazujeme k cirkulární výstavbě.

Oběhové hospodářství znamená cílené vytváření a prodlužování materiálových cyklů. Budovy vnímáme jako materiálové banky a na dekonstrukci myslíme již ve fázi plánování. Tímto způsobem předcházíme vzniku odpadů a vracíme materiály do koloběhu opětovného použití.

Infografika cirkulární výstavby

1. Zvýšení efektivity výrobků a materiálů

Inovativní design, alternativní stavební metody a používání udržitelných stavebních materiálů výrazně optimalizují materiálovou účinnost a ekologickou rovnováhu budov. To znamená, že používáme pouze tolik materiálu, kolik je nezbytné, a to co nejefektivněji. Například při použití ocelových, odlehčených nebo dřevěných hybridních konstrukcí můžeme výrazně snížit množství potřebného betonu. Také modulární způsob výstavby s co nejvyšším stupněm prefabrikace zajišťuje menší tvorbu odpadu ve výrobním procesu, kratší dobu výstavby a zjednodušenou demontáž.

Prostřednictvím optimalizovaného plánování výstavby s využitím metody LEAN.Construction a specifických analytických nástrojů neustále zjišťujeme, jak lze výstavbu zefektivnit a jak co nejhospodárněji a nejchytřeji využívat zdroje.

více o šetření zdrojů prostřednictvím metody LEAN.Construction

Obrázek řízení cyklu pomocí LEAN.Construction

2. Prodloužení životnosti našich produktů

Co nejdelší využívání budov, jejich rekonstrukce a modernizace namísto demolice - to je alternativa nové výstavby šetřící zdroje. Při renovaci se obvykle spotřebuje méně "šedé energie" než při nové výstavbě. "Šedou energií" se rozumí energie potřebná k těžbě, skladování a přepravě surovin pro nové materiály. Prostřednictvím zateplování a optimalizace energetických koncepcí lze energeticky úsporně provozovat i starší budovy.

3. Zavedení materiálových cyklů

Místo toho, aby se materiály po použití jednoduše vyhodily, je důležité zpracovat je tak, aby se mohly kvalitně vrátit do oběhu. Skutečná recyklace znamená udržovat materiály v cyklu v co nejvyšší kvalitě. Příkladem je recyklace asfaltu. Naproti tomu downcycling znamená, že se materiály znovu použijí v nižší kvalitě (například když se betonový odpad z demolice použije do podkladních vrstev silnice).

Aby se takovému downcyclingu zabránilo, lze již nyní například asfaltový nebo betonový odpad z demolice zpracovávat ve speciálních zařízeních a přeměnit ho na nový, vysoce kvalitní recyklovaný stavební materiál. Tím se systematicky snižuje spotřeba primárních surovin. Při realizaci nových stavebních projektů musí být cílem co největší využití druhotných surovin a opětovné využití asfaltu nebo betonu.

více o recyklaci asfaltu u společnosti STRABAG

Obrázek práce s recyklovaným asfaltem

Těžba ve městě

Důležitým klíčem k úspěchu je tzv. urban mining (težba ve městě). To znamená, že na hustě osídlené oblasti - zejména velká města - se pohlíží jako na obrovské zásobárny surovin a využívají se v cirkulární výstavbě. Materiál s dlouhou životností, jako je beton nebo asfalt, se jednoduše nebourá a neodváží k likvidaci, ale recykluje se přímo na místě na nový druhotný materiál a znovu se využívá.

Z tohoto důvodu buduje společnost STRABAG Umwelttechnik GmbH na 13hektarovém pozemku bývalého ropného přístavu v Brémách nejmodernější technologické a recyklační centrum pro městskou těžbu a zpracování stavebního odpadu. Před novým využitím bude areál, který byl kontaminován minerálními oleji, komplexně vyčištěn. Cirkulární stavební a technologické centrum C3 je navrženo jako trvale udržitelné a bude zásobováno elektrickou energií z geotermální energie z přípovrchového geotermálního zdroje a fotovoltaického systému. Střechy hal budou ozeleněny. Mechové stěny v okrajových částech mají rovněž přispět ke snížení jemného prachu a poskytnout biotop pro hmyz.

Více informací o Cirkulárním stavebních a technologickém centru C3 v Brémách

Obrázek z C3 Brémy

4. Výstavba s použitím recyklátů a opětovným použitím materiálů

Pokud se s budoucí dekonstrukcí počítá již ve fázi plánování, je možné části budov znovu využít i po skončení jejich životnosti. Kromě recyklovatelných materiálů jsou pro tento účel vhodné i betonové prefabrikáty. Schodiště nebo výtahové šachty se vyrábějí z jednoho kusu, jsou velmi odolné a mají standardizované rozměry. Lze je demontovat a znovu použít.

Jak snižujeme emise CO2 prostřednictvím modulární výstavby

Grafika modulární výstavby

Samozřejmě ne každý materiál lze recyklovat. Pro tyto skupiny materiálů hledáme alternativy, které jsou buď vyrobeny z recyklovaného materiálu, nebo jsou nahrazeny obnovitelnými surovinami. Za tímto účelem náš interní Technický zkušební ústav (TPA) neustále zkoumá a testuje nové materiály a stavební metody.

V budoucnu bude například možné vyrábět cement bez ekologicky škodlivého pojiva slínku a místo něj používat odpadní produkty. Mnohé se děje také u betonových konstrukcí: aby se snížilo množství oceli v železobetonu, používají se výztuže z uhlíkových nebo skleněných vláken. V několika projektech jsme již testovali izolační materiál z ovčí vlny u naší developerské společnosti STRABAG Real Estate.