Zásady ochrany osobních údajů


I. Jméno a adresa odpovědné osoby

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů a dalších vnitrostátních právních předpisů členských států o ochraně osobních údajů, jakož i dalších předpisů o ochraně osobních údajů je:

STRABAG SE
Konzerndatenschutz
Donau-City-Str. 9
1220 Vídeň
Rakousko
Tel. +43 1 22422-1012
E-mail: data-protection-group@strabag.com
Web :www.strabag.com

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování osobních údajů nebo ochrany údajů obecně, můžete se obrátit na koncernové oddělení ochrany údajů na adrese data-protection-group@strabag.com

II. Obecné informace o zpracování údajů

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů zpracováváme zásadně pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění funkčních webových stránek a našeho obsahu a služeb. Zpracování osobních údajů našich uživatelů probíhá zpravidla pouze se souhlasem uživatele. Výjimkou jsou případy, kdy není možné získat předchozí souhlas ze skutečných důvodů a zpracování údajů je povoleno právními předpisy.
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na níže popsané postupy zpracování údajů. Kromě toho může docházet k dalšímu zpracování osobních údajů uživatelů, a to zejména společnostmi skupiny STRABAG jako jediného správce údajů. V tomto ohledu platí zvláštní prohlášení o ochraně osobních údajů, které společnost STRABAG SE nebo společnosti skupiny poskytují pro příslušné zpracování údajů.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud pro operace zpracování osobních údajů získáme souhlas subjektu údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 věta 1 a) obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Při zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 věta 1 b) GDPR. To platí i pro operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na naši společnost vztahuje, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 věta 1 c) GDPR.

V případě, že zpracování osobních údajů vyžadují životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 věta 1 c) GDPR. 

Pokud je zpracování nezbytné pro ochranu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad prvně uvedeným zájmem, slouží jako právní základ pro zpracování čl. 6 odst. 1 věta 1 f) GDPR.


3. Výmaz údajů a doba uložení

Osobní údaje subjektu údajů se vymažou nebo zablokují, jakmile pomine účel jejich uložení. Uchovávání může probíhat i po tomto termínu, pokud to bylo stanoveno evropskými nebo vnitrostátními právními předpisy - nařízeními EU, zákony nebo jinými předpisy, kterým správce podléhá. Údaje budou rovněž zablokovány nebo vymazány, pokud uplyne doba uchovávání stanovená výše uvedenými normami, ledaže by bylo nutné pokračovat v uchovávání údajů pro uzavření nebo plnění smlouvy.

III. Provozování webových stránek a vytváření protokolových souborů

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Při každém přístupu na naše webové stránky náš systém automaticky shromažďuje údaje a informace z počítačového systému přistupujícího počítače.
Shromažďovány jsou následující údaje:

(1) Informace o typu a verzi použitého prohlížeče
(2) Operační systém uživatele
(3) Poskytovatel internetových služeb uživatele.
(4) IP adresa uživatele
(5) Datum a čas přístupu
(6) Webové stránky, ze kterých systém uživatele přistupoval na naše webové stránky
(7) Webové stránky, na které systém uživatele přistupuje prostřednictvím našich webových stránek

Tyto údaje jsou rovněž ukládány do protokolových souborů našeho systému. Tyto údaje nejsou ukládány společně s dalšími osobními údaji uživatele.

2.Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro dočasné uložení údajů a souborů protokolu je čl. 6 odst. 1 věta 1 f) GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné pro doručení webové stránky na počítač uživatele. Za tímto účelem musí IP adresa uživatele zůstat uložena po dobu trvání relace.
Ukládání do protokolových souborů probíhá za účelem zajištění funkčnosti webových stránek. Kromě toho tyto údaje používáme k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. Vyhodnocování údajů pro marketingové účely v této souvislosti neprobíhá.

Tyto účely jsou také naším oprávněným zájmem při zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 věty 1 f) GDPR.

4. Doba uložení

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě shromažďování údajů pro poskytování webových stránek se tak děje po ukončení příslušné relace.

V případě ukládání údajů do protokolových souborů se tak děje nejpozději po 180 dnech.

5. Námitky a odstranění

Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek a ukládání údajů do protokolových souborů je nezbytně nutné pro provoz webových stránek. Uživatel proto nemá možnost vznést námitku.

IV. Používání souborů cookie

1.Popis a rozsah zpracování údajů

Naše webové stránky používají soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Při přístupu uživatele na webové stránky může být soubor cookie uložen v operačním systému uživatele. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jedinečnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.

Soubory cookie používáme k tomu, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější. Některé prvky našich webových stránek vyžadují, aby bylo možné identifikovat volající prohlížeč i po změně stránky.

V souborech cookie se ukládají a přenášejí následující údaje:

(1) Chování při vyhledávání

Na našich webových stránkách používáme také soubory cookie, které umožňují analýzu chování uživatele při surfování.

Tímto způsobem mohou být přenášeny následující údaje:

(1) Zadané vyhledávací výrazy
(2) Četnost zobrazení stránek
(3) Využívání funkcí webových stránek

Takto shromážděné údaje o uživateli jsou pseudonymizovány pomocí technických opatření. Proto již není možné přiřadit údaje k volajícímu uživateli. Údaje nejsou ukládány společně s dalšími osobními údaji uživatele.

Při vstupu na naše webové stránky jsou uživatelé informováni informačním bannerem o používání souborů cookie pro účely analýzy a jsou odkázáni na prohlášení o ochraně osobních údajů. V této souvislosti je rovněž uvedeno, jak lze ukládání souborů cookie v nastavení prohlížeče zabránit.

Při přístupu na naše webové stránky je uživatel informován o používání souborů cookie pro účely analýzy a je získán souhlas se zpracováním osobních údajů používaných v této souvislosti. V této souvislosti je rovněž uveden odkaz na prohlášení o ochraně osobních údajů.

 2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí technicky nezbytných souborů cookie je čl. 6 odst. 1 věta 1 f) GDPR.

Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí souborů cookie pro účely analýzy je čl. 6 odst. 1 věta 1 a) GDPR, pokud k tomu uživatel udělil svůj souhlas.


3. Účel zpracování údajů

Účelem používání technicky nezbytných souborů cookie je zjednodušit uživatelům používání webových stránek. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. Pro ně je nezbytné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.

Soubory cookie potřebujeme pro následující aplikace:

- Zapamatování vyhledávaných výrazů

Údaje o uživateli shromážděné prostřednictvím technicky nezbytných souborů cookie se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů.

Analytické soubory cookie se používají za účelem zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Prostřednictvím analytických souborů cookie se dozvídáme, jak jsou webové stránky využívány, a můžeme tak neustále optimalizovat naši nabídku.

Tyto účely jsou zároveň naším oprávněným zájmem při zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 věty 1 f) GDPR.


4. Doba uložení, možnost námitky a odstranění

Soubory cookie se ukládají na počítači uživatele a z něj se přenášejí na naše stránky. Proto máte jako uživatel plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Přenos souborů cookie můžete deaktivovat nebo omezit změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Již uložené soubory cookie lze kdykoli vymazat. To lze provést i automaticky. Pokud jsou soubory cookie pro naše webové stránky deaktivovány, může se stát, že již nebude možné využívat všechny funkce webových stránek v plném rozsahu.

Přenosu souborů cookie Flash nelze zabránit prostřednictvím nastavení prohlížeče, ale změnou nastavení přehrávače Flash Player.V. Newsletter

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Naše webové stránky nabízejí možnost přihlásit se k bezplatnému odběru newsletteru. Při registraci k odběru newsletteru jsou nám předány údaje ze vstupní masky.

Kromě toho jsou při registraci shromažďovány následující údaje:

(1) IP adresa volajícího počítače
(2) Datum a čas registrace

Ke zpracování údajů je při registraci získán váš souhlas a je uveden odkaz na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

V souvislosti se zpracováním údajů pro zasílání newsletteru nejsou žádné údaje předávány třetím stranám. Údaje jsou používány výhradně pro zasílání newsletteru.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů po registraci uživatele k odběru newsletteru je čl. 6 odst. 1 věta 1 a) nařízení o ochraně osobních údajů, pokud k tomu uživatel udělil souhlas.

3. Účel zpracování údajů

Účelem shromažďování e-mailové adresy uživatele je doručování newsletteru.

Účelem shromažďování dalších osobních údajů během procesu registrace je zabránit zneužití služeb nebo použité e-mailové adresy.

4. Doba uložení

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. E-mailová adresa uživatele je tedy uchovávána po dobu, kdy je aktivní odběr newsletteru.

Ostatní osobní údaje shromážděné během procesu registrace jsou obvykle vymazány po uplynutí sedmi dnů.

5. Možnosti zrušení a odstranění

Odběr newsletteru může dotyčný uživatel kdykoli zrušit. K tomuto účelu je v každém čísle zpravodaje umístěn příslušný odkaz.

Tímto způsobem lze také odvolat souhlas s uchováváním osobních údajů shromážděných během procesu registrace.

VI. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

1. Odběr newsletteru. Popis a rozsah zpracování údajů

Naše webové stránky obsahují kontaktní formulář, který lze použít pro elektronický kontakt. Pokud uživatel této možnosti využije, jsou nám údaje zadané do vstupní masky předány a uloženy.

V okamžiku odeslání zprávy jsou uloženy následující údaje:

(1) IP adresa uživatele
(2) Datum a čas registrace

Během procesu odesílání je získán váš souhlas se zpracováním údajů a odkaz na prohlášení o ochraně údajů.
Případně je možné nás kontaktovat prostřednictvím uvedené e-mailové adresy. V tomto případě budou uloženy osobní údaje uživatele předané spolu s e-mailem.

V této souvislosti nebudou žádné údaje předávány třetím stranám. Údaje jsou použity výhradně pro zpracování konverzace.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 a) GDPR, pokud k tomu uživatel udělil souhlas.

Právním základem pro zpracování údajů předaných v rámci zasílání e-mailu je čl. 6 odst. 1 věta 1 f) GDPR. Pokud je cílem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 věta 1 b) GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží výhradně ke zpracování kontaktu. V případě, že kontakt probíhá prostřednictvím e-mailu, jedná se o nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů.

Ostatní osobní údaje zpracovávané v průběhu procesu odesílání slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů.

4. Doba uložení

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě osobních údajů ze vstupní masky kontaktního formuláře a údajů zaslaných e-mailem se tak děje po ukončení příslušné konverzace s uživatelem. Konverzace se považuje za ukončenou, pokud okolnosti nasvědčují tomu, že daná záležitost byla s konečnou platností vyjasněna.

Další osobní údaje shromážděné během procesu odesílání budou vymazány nejpozději po uplynutí sedmi dnů.

5. Možnost odvolání a odstranění

Uživatel má možnost kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, může kdykoli vznést námitku proti uchovávání osobních údajů. V takovém případě nelze v konverzaci pokračovat.

Pokud chcete uplatnit své právo na odvolání souhlasu, stačí nám napsat e-mailem na adresu data-protection-group@strabag.com.

Veškeré osobní údaje uložené v průběhu kontaktu s vámi budou v takovém případě vymazány.

VII. Soubory cookie třetích stran

Rádi bychom vás upozornili, že používáme soubory cookie třetích stran. Právním základem pro jejich používání je čl. 6 odst. 1 věta 1 f) DS-GVO. Soubory cookie používáme k zobrazení obsahu stránek Euroland.com. Zpracovávány jsou následující kategorie vašich osobních údajů:

(1) Informace o typu a verzi používaného prohlížeče
(2) Operační systém uživatele
(3) Poskytovatel internetových služeb uživatele
(4) IP adresa uživatele.
(5) Datum a čas přístupu
(6) Webové stránky, ze kterých systém uživatele přistupoval na naše webové stránky
(7) Webové stránky, na které systém uživatele přistupoval prostřednictvím našich webových stránek

Údaje o souborech cookie třetích stran jsou po 180 dnech vymazány. Používání souborů cookie třetích stran můžete zabránit prostřednictvím nastavení svého prohlížeče.

VIII. Používání dodavatelského portálu

Informace o zpracování vašich osobních údajů při používání našeho dodavatelského portálu STRABAG Portal for Suppliers vám poskytujeme v samostatném prohlášení o ochraně osobních údajů.

IX. Práva subjektů údajů

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávané, jste ve smyslu GDPR dotčenou osobou a máte vůči správci údajů tato práva:

1. Právo na informace
2. Právo na opravu
3. Právo na omezení zpracování
4. Právo na výmaz
5. Právo být informován
6. Právo na přenositelnost údajů
7. Právo vznést námitku
8. Právo na odvolání souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů
9. Automatizované rozhodování v individuálních případech, včetně profilování
10. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Proti zpracování osobních údajů pro reklamní účely, včetně analýzy uživatelských údajů nebo předávání třetím stranám pro reklamní účely, můžete kdykoli vznést námitku bez udání důvodů.

Kromě toho má každý subjekt údajů obecné právo vznést námitku (srov. čl. 21 odst. 1 GDPR). V tomto případě musí být námitka proti zpracování údajů odůvodněná.
Pokud je zpracování údajů založeno na souhlasu, lze souhlas kdykoli odvolat s účinky do budoucna. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.
Chcete-li uplatnit práva, která vám náleží, a chcete-li podat stížnost v souvislosti se zpracováním osobních údajů, můžete se obrátit na naši skupinu pro ochranu údajů na adrese data-protection-group@strabag.com


X.Používání analytického softwaru Matomo

K sestavování statistik přístupů a k analýze obecného chování při používání webových stránek, jakož i pro účely optimalizace naší webové prezentace používáme software pro analýzu webových stránek Matomo (www.matomo.org). Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Společnost Matomo jsme nakonfigurovali tak, že:

- ve vašem koncovém zařízení nejsou ukládány žádné soubory cookie;
- IP adresa je zkrácena o poslední dva bajty, a tím je anonymizována;
- kromě vyvolaných stránek jsou zaznamenávány pouze ty údaje, které váš prohlížeč přenáší při vyvolání webové stránky / toto shromažďování údajů je omezeno na příslušnou dobu trvání relace;
- při vyvolání webové stránky jsou vaše údaje přenášené prohlížečem a anonymizovaná IP adresa neodvolatelně nahrazeny pseudonymem ID na základě relace, takže nelze zjistit žádnou identifikaci, a tedy ani osobní odkaz, přičemž tento pseudonym ID je rovněž vymazán po maximálně 24 hodinách.

Používáme vlastní instanci Matomo na serverech naší společnosti v rámci EHP, takže žádné údaje nejsou předávány společnosti Matomo ani jiným třetím stranám.

Současně máte možnost aktivovat ve svém prohlížeči možnost "Nesledovat", aby společnost Matomo nemohla ukládat ani zpracovávat žádné údaje z vaší návštěvy webových stránek.

Pokud jste si neaktivovali možnost "Do Not Track" a nesouhlasíte s ukládáním a vyhodnocováním výše uvedených údajů společností Matomo, můžete samozřejmě také kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování údajů společností Matomo na našich webových stránkách. Za tímto účelem vám níže poskytujeme speciální rámeček, který je propojen s naším systémem Matomo a pomocí kterého se deaktivací zaškrtávacího políčka (opt-out) uloží do vašeho koncového zařízení soubor cookie, který zabrání shromažďování a zpracování jakýchkoli údajů o relaci na našich webových stránkách společností Matomo. Vezměte prosím na vědomí, že úplné vymazání souborů cookie bude mít za následek také vymazání tohoto souboru cookie a možná jej budete muset znovu aktivovat.XI. Stav / aktualizace

Prohlášení o ochraně osobních údajů přizpůsobujeme změněným funkcím nebo právním změnám. Doporučujeme proto, abyste prohlášení o ochraně osobních údajů brali pravidelně na vědomí. Pokud je vyžadován váš souhlas, budou změny provedeny pouze s vaším souhlasem.