Udržitelná výstavba: Beton se sníženým obsahem CO2

Instalace betonu se sníženým obsahem CO2 v projektu výstavby Alb10

Proč stavíme z betonu?

Ať už se jedná o stavbu budov, silnic, tunelů, mostů nebo přehrad, beton je neodmyslitelnou součástí stavebnictví. Ale nic si nenamlouvejme: Beton nemá nejlepší klimatickou bilanci. A přesto bude hrát důležitou roli i v budoucnu, protože stěží existuje jiný stavební materiál s tak dobrými konstrukčními vlastnostmi. Proto je dekarbonizace betonových konstrukcí klíčovým prvkem naší strategie udržitelnosti. Systematicky pracujeme na technologiích, které snižují uhlíkovou stopu betonu, a společně s partnery z oboru a výzkumu testujeme používání nízkouhlíkových betonů. Abychom v tomto směru do budoucna dosáhli ještě většího pokroku, potřebujeme především jedno: klienty, kteří jsou ochotni s námi spolupracovat.

Proč beton způsobuje tak vysoké emise CO2?

Standardní beton obsahuje jako pojivo cement. Již jen samotná výroba cementu je zodpovědná za přibližně 6-7 % světových emisí skleníkových plynů. To je čtyřikrát více než veškerá světová letecká doprava.1 Je to proto, že při výrobě cementu se používá cementový slínek, který se vyrábí z vápence, písku a jílu a spaluje při vysokých teplotách, což je energeticky vysoce náročné. Většina emisí CO2 je však způsobena chemickou reakcí, která při tomto procesu probíhá: při odkyselování vápence vznikají emise skleníkových plynů, kterým nelze zabránit.

Infografika o emisích skleníkových plynů
GHG = skleníkové plyny, CO2-equ.(CO2-equivalent) = měrná jednotka udávající dopad různých skleníkových plynů na klima 2

Jak může STRABAG přispět ke snížení emisí CO2 spojených s betonem?

Dekarbonizace betonových konstrukcí je zásadním tématem naší strategie udržitelnosti. Systematicky pracujeme na technologiích pro snížení uhlíkové stopy betonu, realizujeme výzkumné a pilotní projekty a navazujeme nová partnerství s výrobci betonu a zákazníky. Abychom se v budoucnu v této oblasti dokázali posunout ještě dále, potřebujeme především jedno: klienty, kteří jsou ochotni s námi během svých projektů pracovat na pokroku.

Udržitelný beton

Co je beton s nižší uhlíkovou stopou? A jak lze snížit podíl CO2 v betonu?

Betony s nižší uhlíkovou stopou jsou betony, které mají ve srovnání se standardními betony nižší potenciál globálního oteplování (GWP).3

Přibližně 80 % emisí skleníkových plynů v běžných standardních betonech pochází z obsahu portlandského slínku.4 Největší potenciál pro snížení emisí má tedy snížení podílu slínku. Naše kompetenční centrum pro technologie stavebních materiálů - TPA - pracuje na třech alternativách, jak snížit nebo nahradit podíl cementového slínku v betonu:

 • Snížení podílu cementu v betonu
 • Použití cementu se sníženým obsahem slínku
 • Použití alternativních pojiv s nízkým potenciálem globálního oteplování
Zařízení na měření betonu
Zkoušky betonu prováděné společností TPA.

Použití nízkoemisního betonu v praxi

Při výstavbě nového inovačního centra v areálu společnosti ZÜBLIN ve Stuttgartu jsme poprvé použili nízkoemisní beton na všechny monolitické betonové prvky, které se vyráběj na stavbě, a pomocné stavební konstrukce. Tým našich kolegů ze STRABAG a ZÜBLIN použil 9 151 m³ vysokopecního cementu CEM III B s nízkým obsahem slínku a získal tak rozsáhlé zkušenosti a znalosti o výstavbě s nízkoemisním betonem.

Výsledek: Použitím nízkoemisního transportbetonu se při výstavbě inovačního centra ušetřilo 1 050 t CO2 v porovnání s průměrnými hodnotami uváděnými na platformě ÖKOBAUDAT.5 To odpovídá snížení emisí o více než 50 % při realizaci hrubé stavby.

Infografika Potenciál úspor betonu se sníženým obsahem CO2
Množství CO2, které jsme ušetřili použitím nízkoemisního betonu při výstavbě inovačního centra, by vyprodukoval VW Golf Variant (2.0 TDI SCR) při ujetí přibližně 12,9 mil. km. To by znamenalo 252krát objet Zemi nebo dokonce dojet 26krát na Měsíc.
Zkušenosti z výstavby inovačního centra ukazují následující výhody:
 • Použití nízkoemisního betonu již nyní snížit emise CO2 o 30-50 % v závislosti na použité srovnávací základně. Další potenciál úspor nabízí kombinace použití betonu se sníženým obsahem CO2 s dalšími opatřeními, například při plánování a volbě typu stavby.
 • Beton se sníženým obsahem CO2 lze používat bez dalších zkoušek nebo schvalování - na rozdíl například od bezcementových betonů, které se v současné době bez dalších zkoušek podle stavebních norem nelze používat.
 • Při výstavbě inovačního centra nebyla žádná omezení, pokud jde o využití a zpracování betonu nebo kvalitativní vlastnosti betonu.
Je třeba poznamenat, že:
 • Pomalejší zrání nízkoemisního betonu s sebou přináší některé specifické požadavky na výstavbu.
 • Možnosti využití nízkoemisního betonu je třeba u konkrétních projektů prověřit.

Hledání alternativních receptur v centru pozornosti vývojových týmů STRABAG

Společnost STRABAG pracuje na výzkumu betonů s bezcementovými pojivy. Zkoumá také využití materiálů, které trvale ukládají skleníkové plyny z atmosféry, a zároveň snižují množství cementu v betonu, čímž se snižuje ekologická stopa již v samotném výrobku. Společnost STRABAG hledá na trhu vhodné technologie, vyhodnocuje jejich potenciál a podporuje operativní týmy v jejich praktickém využití.

1 Zdroj: VDZ, ed. Dekarbonizace cementu a betonu - cesty snižování emisí a akční strategie: Plán snižování emisí CO₂ pro německý cementářský průmysl. Düsseldorf, 2021. Dostupné na: https: //vdz.info/dekarbonisierung
2 Emise skleníkových plynů (GHG) německého průmyslu v roce 2017. Zdroj: Vlastní zobrazení na základě grafu Kompetenčního centra pro ochranu klimatu v energeticky náročných odvětvích (údaje o emisích UBA, Wuppertalského institutu a sdružení VDZ a WV Stahl 2017). Dostupné na https://www.klimaschutz-industrie.de/themen/zementindustrie/
3 GWP = Global Warming Potential - potenciál globálního oteplování = potenciál skleníkového efektu
Potenciál globálního oteplování je potenciální hodnota udávající míru vlivu jednotlivých skleníkových plynů na globální oteplování daná přepočtem na množství nebo koncentraci CO2, které by mělo obdobný vliv. 
4 Zdroj: InformationsZentrum Beton GmbH:Umwelt Prohlášení o výrobku InformationsZentrum Beton GmbH - Beton třídy pevnosti v tlaku C 25/30. Erkrath, 2018; InformationsZentrum Beton GmbH:Umwelt Prohlášení o výrobku InformationsZentrum Beton GmbH - Beton třídy pevnosti v tlaku C 45/55 . Erkrath, 2018. Obojí je k dispozici na adrese: https://ibu-epd.com/veroeffentlichte-epds/
5 Množství 1 050 t CO2  je vypočítáno z těchto parametrů: Hodnoty GWP pro štíhlé typy betonu (odpovídající třídě pevnosti v tlaku C8/10 nebo C12/15) byly poskytnuty dodavatelem betonu; hodnoty GWP pro všechny ostatní typy odpovídají EPD (Environmentální prohlášení o produktu) ÖKOBAUDAT referenčního roku 2018 pro beton třídy pevnosti v tlaku C30/37, resp. C50/60 jako nevyztužený konstrukční beton podle normy DIN EN 206-1; instalované typy betonu obsahují malá množství urchlovacích přísad, které vzhledem na jejich účinky nebyly uvedeny samostatně; zabudovaný železobeton není předmětem této analýzy; veškeré vlivy způsobené stavebním procesem, jako jsou vyšší náklady na bednění (dodatečná doprava atd.), nebyly do tohoto posouzení emisí CO2 zahrnuty.

Mohlo by vás také zajímat

 • Dva pracovníci pracují s nízkoemisním betonem

  Stavíme udržitelně - také naše firemní budovy

  © Niels Schubert
 • Instalace fotovoltaického systému

  Emise CO2

  © STRABAG AG
  Podpora inovací. Snížení emisí.
  Pracujeme na tom