Polityka prywatności


I. Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, a także innych przepisów o ochronie danych jest:

STRABAG SE
Group Data Protection
Donau-City-Str. 9
1220 Wiedeń
Austria
Telefon +43 1 22422-1012
E-mail : data-protection-group@strabag.com
Strona internetowa: www.strabag.com

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub ogólnej ochrony danych, można skontaktować się z Group Data Protection pod adresem data-protection-group@strabag.com

II. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie wyłącznie za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których uzyskanie uprzedniej zgody nie jest możliwe z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.
Niniejsza polityka prywatności obejmuje wyłącznie operacje przetwarzania danych opisane poniżej. Ponadto może mieć miejsce dalsze przetwarzanie danych osobowych użytkowników, w szczególności przez spółki należące do grupy STRABAG jako jedynego administratora danych zgodnie z prawem o ochronie danych. W związku z tym zastosowanie mają specjalne oświadczenia o ochronie danych osobowych wydane przez STRABAG SE lub spółki należące do grupy w odniesieniu do danego przetwarzania danych.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO służy jako podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wymaganych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do wdrożenia środków przedumownych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO.

W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. d) RODO stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych. 6 ust. 1 zdanie 1 d) RODO służy jako podstawa prawna.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do zabezpieczenia uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej i jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad tym pierwszym interesem, art. 6 ust. 1 zdanie 1 f) RODO służy jako podstawa prawna przetwarzania.

3. Usuwanie danych i czas przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie mieć zastosowanie. Dane mogą być również przechowywane, jeśli zostało to przewidziane przez prawodawstwo europejskie lub krajowe w rozporządzeniach UE, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych normach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

III. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest nasza strona internetowa, nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputerowego komputera uzyskującego dostęp.
Gromadzone są następujące dane:

(1) Informacje o typie i wersji używanej przeglądarki
(2) System operacyjny użytkownika
(3) Dostawca usług internetowych użytkownika (4) Adres IP komputera uzyskującego dostęp użytkownika (4) Adres IP komputera uzyskującego dostęp do naszej strony internetowej. użytkownika
(4) Adres IP użytkownika
(5) Data i godzina dostępu
(6) Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej
(7) Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej

Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez czas trwania sesji.
Dane są przechowywane w plikach dziennika w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Dane są również wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście dane nie są analizowane do celów marketingowych.

Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 f) RODO.

4. Czas przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej sesji.

W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika ma to miejsce najpóźniej po 180 dniach.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.

IV. Wykorzystanie plików cookie

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.

Używamy plików cookie, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka uzyskująca dostęp mogła zostać zidentyfikowana nawet po zmianie strony.

Następujące dane są przechowywane i przesyłane w plikach cookie:

(1) Zachowanie podczas wyszukiwania

Używamy również plików cookie na naszej stronie internetowej, które umożliwiają analizę zachowania użytkownika podczas surfowania.

w ten sposób mogą być przesyłane następujące dane:

(1) Wyszukiwane hasła
(2) Częstotliwość odwiedzin strony
(3) Korzystanie z funkcji strony

Zebrane w ten sposób dane użytkownika są pseudonimizowane przy użyciu technicznych środków ostrożności. W związku z tym nie jest już możliwe przypisanie danych do użytkownika uzyskującego dostęp. Dane nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej użytkownicy są informowani o wykorzystywaniu plików cookie do celów analizy za pomocą banera informacyjnego i odsyłani do polityki prywatności. W tym kontekście znajduje się również odniesienie do sposobu, w jaki można zapobiec przechowywaniu plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

Podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej użytkownik jest informowany o wykorzystywaniu plików cookie do celów analizy i uzyskuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w tym kontekście. W tym kontekście należy również odnieść się do polityki prywatności.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu technicznie niezbędnych plików cookie jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookie do celów analizy jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.

3. Cel przetwarzania danych

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest uproszczenie korzystania ze stron internetowych przez użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest rozpoznanie przeglądarki nawet po zmianie strony.

Wymagamy plików cookie do następujących zastosowań:

- Zapamiętywanie wyszukiwanych haseł

Dane użytkownika zebrane przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

Celem korzystania z analitycznych plików cookie jest poprawa jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Dzięki analitycznym plikom cookie dowiadujemy się, w jaki sposób strona internetowa jest używana, a tym samym możemy stale optymalizować naszą ofertę.

Cele te obejmują również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 f) RODO.


4. Czas przechowywania, sprzeciw i opcje usuwania
Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane z niego do naszej witryny. W związku z tym użytkownik ma pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie, zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Można to również zrobić automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookie w naszej witrynie internetowej może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji witryny w pełnym zakresie.
Przesyłaniu plików cookie Flash nie można zapobiec za pomocą ustawień przeglądarki, ale poprzez zmianę ustawień Flash Player.V. Newsletter

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa oferuje możliwość subskrypcji bezpłatnego newslettera. Podczas rejestracji do newslettera przesyłane są do nas dane z ekranu wprowadzania danych.

Podczas rejestracji gromadzone są również następujące dane:

(1) Adres IP komputera uzyskującego dostęp
(2) Data i godzina rejestracji

W ramach procesu rejestracji uzyskiwana jest zgoda użytkownika na przetwarzanie danych oraz odniesienie do niniejszej polityki prywatności.

Żadne dane nie są przekazywane stronom trzecim w związku z przetwarzaniem danych w celu wysyłania newsletterów. Dane są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych po rejestracji do newslettera przez użytkownika jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.

3. Cel przetwarzania danych

Celem gromadzenia adresu e-mail użytkownika jest dostarczanie biuletynu.

Celem gromadzenia innych danych osobowych w ramach procesu rejestracji jest zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu usług lub używanego adresu e-mail.

4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Adres e-mail użytkownika jest zatem przechowywany tak długo, jak długo aktywna jest subskrypcja biuletynu.

Inne dane osobowe zebrane podczas procesu rejestracji są zazwyczaj usuwane po upływie siedmiu dni.

5. Opcje anulowania i usunięcia

Subskrypcja biuletynu może zostać anulowana przez zainteresowanego użytkownika w dowolnym momencie. W tym celu w każdym wydaniu biuletynu znajduje się odpowiedni link.

Umożliwia to również użytkownikowi wycofanie zgody na przechowywanie danych osobowych zebranych podczas procesu rejestracji.

VI. Formularz kontaktowy i kontakt e-mailowy

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego można skontaktować się z nami drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone w masce wprowadzania są przesyłane do nas i przechowywane.

Następujące dane są przechowywane w momencie wysyłania wiadomości:

(1) Adres IP użytkownika
(2) Data i godzina rejestracji

Zgoda użytkownika jest uzyskiwana na przetwarzanie danych w ramach procesu wysyłania i zawiera odniesienie do polityki prywatności.
Alternatywnie można skontaktować się za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane wraz z wiadomością e-mail będą przechowywane.

W tym kontekście żadne dane nie będą przekazywane stronom trzecim. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania konwersacji.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Jeśli kontakt e-mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam wyłącznie do przetwarzania kontaktu. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi to niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Inne dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z ekranu wprowadzania formularza kontaktowego i danych przesłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej konwersacji z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana kwestia została ostatecznie wyjaśniona.

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5. Opcja odwołania i usunięcia

Użytkownik ma możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

Aby skorzystać z prawa do odwołania, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres data-protection-group@strabag.com.

Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu z nami zostaną w takim przypadku usunięte.

VII. Pliki cookie stron trzecich

Zwracamy uwagę, że korzystamy z plików cookie stron trzecich. Podstawą prawną ich stosowania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Używamy plików cookie do wyświetlania treści z Euroland.com. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych:

(1) Informacje o typie i wersji używanej przeglądarki
(2) System operacyjny użytkownika
(3) Dostawca usług internetowych użytkownika
(4) Adres IP użytkownika (5) Adres IP użytkownika użytkownika
(5) Data i godzina dostępu
(6) Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej
(7) Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej

Dane dotyczące plików cookie stron trzecich są usuwane po 180 dniach. Użytkownik może uniemożliwić korzystanie z plików cookie stron trzecich za pomocą ustawień przeglądarki.

VIII. Korzystanie z portalu dla dostawców

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu dla dostawców STRABAG Portal for Suppliers znajdują się w osobnej polityce prywatności.

IX. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Ci następujące prawa wobec administratora lub współadministratorów:

1. Prawo dostępu
2. Prawo do sprostowania
3. Prawo do ograniczenia przetwarzania
4. Prawo do usunięcia danych
5. Prawo do informacji
6. Prawo do przenoszenia danych
7. Prawo do sprzeciwu
8. Prawo do wycofania oświadczenia o zgodzie na mocy prawa o ochronie danych
9. Zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach reklamowych, w tym analizie danych użytkownika lub przekazywaniu ich stronom trzecim w celach reklamowych, bez podania przyczyny.

Ponadto każda osoba, której dane dotyczą, ma ogólne prawo do sprzeciwu (zob. art. 21 ust. 1 RODO). W takim przypadku sprzeciw wobec przetwarzania danych musi być uzasadniony.
Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Aby skorzystać ze swoich praw i złożyć skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z naszym Działem Ochrony Danych Grupy pod adresem data-protection-group@strabag.com


X. Korzystanie z Matomo Analytics
Korzystamy z oprogramowania do analizy sieci Matomo (www.matomo.org) w celu tworzenia statystyk dostępu i analizowania ogólnych zachowań użytkowników na stronie internetowej oraz w celu optymalizacji naszej obecności w sieci. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Skonfigurowaliśmy Matomo w taki sposób, że:
- żadne pliki cookie nie są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika;
- adres IP jest skracany o dwa ostatnie bajty i w ten sposób anonimizowany;
- oprócz odwiedzanych stron rejestrowane są tylko te dane, które są przesyłane przez przeglądarkę użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej / to gromadzenie danych jest ograniczone do odpowiedniego czasu trwania sesji;
- gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej, jego dane przesyłane przez przeglądarkę i zanonimizowany adres IP są nieodwołalnie zastępowane pseudonimowym identyfikatorem na podstawie sesji, tak aby nie można było ustalić możliwości identyfikacji, a tym samym osobistego odniesienia, przy czym ten pseudonimowy identyfikator jest również usuwany po maksymalnie 24 godzinach.
Korzystamy z własnej instancji Matomo na serwerach naszej firmy w EOG, dzięki czemu żadne dane nie są przekazywane Matomo ani innym stronom trzecim.
Jednocześnie użytkownik ma możliwość aktywowania opcji "Do Not Track" w przeglądarce, aby Matomo nie mogło przechowywać ani przetwarzać żadnych danych z wizyty na stronie.
Jeśli użytkownik nie aktywował opcji "Do Not Track" i nie zgadza się na przechowywanie i analizę wyżej wymienionych danych przez Matomo, może oczywiście w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych przez Matomo na naszej stronie internetowej. W tym celu udostępniamy specjalną ramkę inline poniżej, która jest połączona z naszym systemem Matomo i za pomocą której plik cookie jest przechowywany na urządzeniu końcowym użytkownika poprzez dezaktywację pola wyboru (opt-out), co zapobiega gromadzeniu i przetwarzaniu jakichkolwiek danych sesji na naszej stronie internetowej przez Matomo. Należy pamiętać, że całkowite usunięcie plików cookie oznacza, że ten plik cookie również zostanie usunięty i może wymagać ponownej aktywacji przez użytkownika.XI Status / Aktualizacja

Dostosowujemy politykę prywatności do zmienionych funkcji lub zmienionych sytuacji prawnych. Dlatego zalecamy regularne zapoznawanie się z polityką prywatności. Jeśli wymagana jest zgoda użytkownika, zmiany będą wprowadzane wyłącznie za jego zgodą.