Recykling, badania i park technologii cyrkularnych

Wszystko w jednym miejscu
Strona przed rozbudową, Bremen C3

Nasz wkład w realizację celów klimatycznych i redukcję emisji CO2 w Bremie

Jako mały kraj związkowy, Brema musi importować wszystkie materiały potrzebne do budowy. Przynajmniej z daleka, twardy kamień nawet ze Skandynawii czy Szkocji. Materiały, które powstają podczas demontażu, są również poddawane recyklingowi w jak największym stopniu, ale zazwyczaj są po prostu wyrzucane i transportowane setki kilometrów. Jeśli Brema chce osiągnąć swoje cele klimatyczne, pilnie musi się coś wydarzyć, aby zaopatrywać miasto w sposób bardziej zdecentralizowany i wydajny. Istnieje zatem pilna potrzeba podjęcia działań.

Jako mały kraj związkowy, Brema musi importować wszystkie materiały potrzebne do budowy - częściowo z okolicy, ale kruszywo musi być również sprowadzane ze Skandynawii lub Szkocji. Materiały zgromadzone podczas rozbiórki są poddawane recyklingowi  ale zazwyczaj po prostu trafiają na wysypisko, co wymaga ich transportu na odległość setek kilometrów. Jeśli Brema chce osiągnąć swoje cele klimatyczne, konieczne jest podjęcie pilnych działań w celu decentralizacji i usprawnienia łańcuchów dostaw.

Jednocześnie 13-hektarowy teren, na którym znajdowały się kiedyś zbiorniki rafineryjne, po północnej stronie portu, który jest silnie zanieczyszczony olejem mineralnym, jest nieużytkowany od prawie 20 lat. STRABAG Umwelttechnik nabył ten teren w 2022 r. w celu kompleksowej rekultywacji oraz budowy i eksploatacji najnowocześniejszego centrum technologicznego i kompetencyjnego w zakresie przetwarzania w obiegu zamkniętym odpadów budowlanych. Symboliczna ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod STRABAG Circular Construction & Technology Centre (C3) Bremen oznaczała również rozpoczęcie prac związanych z przebudową.

Wizualizacja ostatecznego stanu rozbudowy C3 Bremen
Wizualizacja końcowego stanu rozbudowy, C3 Circular Construction & Technology Center Bremen

Renowacja: oszczędność zasobów i zrównoważony rozwój

Warunkiem wstępnym rozwoju tego terenu jest jego rekultywacja i stworzenie jednolitego poziomu wykorzystania ok. 86 500 m². Koncepcja rekultywacji opiera się na całkowitym przeniesieniu i hermetyzacji istniejących składowisk gleby na tym terenie. W tym samym czasie przeprowadzone zostaną pomiary oczyszczania oraz usuwanie niewybuchów. Stężenie niebezpiecznych substancji w glebie zostanie określone przed jej wydobyciem i oddzieleniem zgodnie z istniejącymi właściwościami mechanicznymi gleby oraz, w razie potrzeby, przetworzeniem. W kolejnym etapie istniejące hałdy zostaną przeniesione, tak aby cały teren został sukcesywnie oczyszczony i poddany obróbce. Przenosząc składowiska, oszczędzamy na transporcie, który byłyby niezbędny,  a co się z tym wiąże redukujemy emisje CO2.

Zdjęcie z badania zanieczyszczonych miejsc przed remediacją
Przed rekultywacją należy zbadać zanieczyszczone miejsca i zidentyfikować wszelkie materiały budowlane pochodzące z recyklingu.

Ponadto podczas procesu rekultywacji selektywnie pozyskujemy materiały budowlane z recyklingu, które później wykorzystujemy na przykład jako podłoże. Utylizowane są tylko te odpady, które nie mogą pozostać na miejscu ze względu na ochronę środowiska i wód gruntowych.

materiał budowlany, który został już wydobyty, jest składowany w magazynach
Ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Konstrukcji i Technologii Cyrkularnych STRABAG (C3) w dawnym porcie naftowym w Bremie (od lewej): Dirk Grüneberg (dyrektor ds. technologii środowiskowych STRABAG), dr Maike Schaefer (senator Bremy ds. ochrony klimatu, środowiska, mobilności, rozwoju miast i mieszkalnictwa), Dirk Brozio (dyrektor zarządzający STRABAG Umwelttechnik GmbH) i Moritz Freyborn (kierownik oddziału STRABAG SE).

Konstrukcja neutralna dla klimatu i samowystarczalna energetycznie koncepcja użytkowania

Podczas budowy zakładu recyklingu zwróciliśmy uwagę na przyjazne dla klimatu metody budowy i wykorzystaliśmy jako materiały budowlane przede wszystkim drewno oraz beton z recyklingu. Koncepcja użytkowania jest równie przyszłościowa i ekologiczna: po zakończeniu budowy zakład będzie samowystarczalny energetycznie i neutralny dla klimatu. Energia elektryczna będzie generowana z jednej strony przez systemy fotowoltaiczne, a z drugiej przez pompę ciepła w połączeniu z energią geotermalną z wnętrza ziemi. Jednostki magazynujące energię elektryczną pomogą pokryć wszelkie obciążenia szczytowe. System zbierania wody deszczowej umożliwia przetwarzanie gruzu budowlanego i korzystanie z urządzeń sanitarnych bez dodatkowego zużycia wody. Zielone dachy ze zbiornikami retencyjnymi do przechowywania wody i ścianami z mchu w celu redukcji cząstek stałych służą jako biohabitat. Ponadto po bokach nasypu zaplanowano cenne ekologicznie nasadzenia.

Technologia i badania

Jednostki Grupy zajmujące się technologiami środowiskowymi wykorzystają ten teren do własnych prac i przekształcą go w centrum technologiczne i badawcze. Cel jest ambitny: chodzi o sortowanie i przetwarzanie materiału rozbiórkowego aż do najdrobniejszych ziaren, aby odzyskać prawie 100% pierwotnych materiałów. Nie chcemy przetwarzać odpadów budowlanych na "gorszy materiał zastępujący wysypisko", ale raczej poddawać recyklingowi materiały rozbiórkowe i beton w taki sposób, aby można je było ponownie wykorzystać z zachowaniem ich parametrów i sprawić, by wykorzystanie nowych surowców nie było potrzebne. Innymi słowy: gospodarka o obiegu zamkniętym na najwyższym poziomie technicznym!

Oprócz około 130 miejsc pracy dla pracowników STRABAG, planujemy również kampus start-upowy z przestrzeniami coworkingowymi do badań nad recyklingiem odpadów budowlanych. Chcemy współpracować z uniwersytetami, szkołami wyższymi, ośrodkami badawczymi i instytutami, które mają ścisły związek z górnictwem miejskim i biogospodarką. Wspólnie z tymi partnerami chcemy znaleźć nowe materiały, które nie zostały jeszcze poddane recyklingowi i osiągnąć dojrzałość rynkową nawet dla najlepszych kruszyw. W dłuższej perspektywie ta platforma robocza i badawcza będzie nadal rozwijać się jako centrum doskonałości - i pokaże, jak będzie wyglądać gospodarka o obiegu zamkniętym jutra.

Centrum Budownictwa i Technologii o Obiegu Zamkniętym STRABAG (C3) w Bremie zostało zwycięzcą w kategorii Surowce i Zamówienia w konkursie German Award for Sustainability Projects 2023.

Może Cię to również zainteresować.

  • Nawierzchnie drogowe z recyklingu są instalowane przez nasz zespół na placu budowy.

    Dokąd chcemy zmierzać z nawierzchniami z recyklingu?

  • Stosowany jest asfalt o zawartości 70% surowców wtórnych

    Materiały i gospodarka o obiegu zamkniętym

    Zmieniamy cykl rzeczy
    Jak to zrobić?